Ce configurateur vous permet de composer votre propre programme de formation en entreprise en 5 étapes. En fonction de vos sélections, vous recevrez un PDF dans lequel le processus est détaillé, y compris un prix indicatif.

Etappe 1: Après la déclaration d'approbation, vous pouvez commencer avec le configurateur d'itinéraire.

Etappe 2: Fournissez un certain nombre d'informations de base pour le processus, y compris la raison et les résultats que vous avez en tête.

Etappe 3: Sélectionnez les principaux modules de notre gamme qui doivent constituer le cœur de ce processus. 

Etappe 4: Déterminez les éléments que vous voulez dans le pré- et le post-processus afin que le processus ait un maximum de chances de succès. 

Etappe 5: Remplissez vos données personnelles et vous recevrez un e-mail avec votre trajectoire composée

Votre parcours de formation: budget prévisionnel €0

Pré-trajectoire: €0

Trajectoire principale: €0 ( jourjours)

Post trajectoire: €0

Réinitialisez votre parcours d'entraînement

Sur la base des options sélectionnées et du nombre de participants, une estimation est faite des investissements en temps et en budget pour votre programme de formation. Après consultation avec un consultant PerCo, vous recevrez un devis détaillé.

Akkoordverklaring

Na het online samenstellen van een opleidingstraject, ontvang je van ons een bevestigingsmail met een pdf waarin het volledige traject beschreven staat. Om gebruik te maken van deze configurator vragen we een minimum aan persoonlijke gegevens op. Uiteraard gaan we daar heel zorgvuldig mee om en waken altijd over jouw privacy. Indien je vragen hebt, contacteer ons gerust: info@perco.be.

 

Gewenst opleidingstraject

-+
iThe ideal number of participants is usually 8 to 12 people. Training trajectories for smaller or larger groups can be worked out during consultation. We'll gladly provide the necessary advice in this regard.
-+
iThe number of available days is highly dependent on the training trajectory to be followed. The optimal number of days can be determined during consultation.

Hoofdtraject: kies de modules

Selecteer de hoofdmodules uit ons aanbod die de kern moeten vormen van dit traject. 

 

Voortraject

Met een goed voortraject zetten we deelnemers in de "drivers seat" van hun eigen ontwikkeling en zijn we in staat de opleiding maximaal af te stemmen op de noden van de organisatie en de deelnemers.

Intakegesprek met de doelgroep

Een intakegesprek met de doelgroep polst naar hun concrete verwachtingen en op basis hiervan bepalen we de inhoud en het draaiboek van de opleiding. Door deelnemers inspraak te geven in de inhoud verhogen we hun engagement, kunnen we beter inspelen op hun noden en weten we welke herkenbare praktijksituaties we kunnen integreren.

Kick-off

Een kick-off is de ideale aftrap! Met de kick-off zorgen we naast duidelijkheid over de inhoud en het verloop van het programma ook voor een energieke, positieve mindset die de deelnemers realistische verwachtingen kan geven: wat kunnen ze met deze opleiding bereiken en welke inspanningen dit vereist van de trainer, de groep en iedere individuele deelnemer.

Afstemmingsvragenlijst

Via mail sturen we een korte vragenlijst aan alle deelnemers om te polsen naar hun verwachtingen voor deze opleiding en hun praktijksituaties waarmee ze aan de slag willen. Waar mogelijk bespreekt iedere deelnemer dit ook met zijn/haar leidinggevende. We verwerken deze input in het draaiboek en koppelen dit tijdens de start van de opleiding aan hen terug.

CLS360 meting Leiderschap

De Circumplex Leadership Scan (CLS360) meet het volledige gedragsrepertoire van leidinggevenden die een team aansturen en dit via hun zelfbeeld, hun ideaalbeeld en de feedback van anderen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers aan een opleiding zelfbewuster worden van hun gedrag als leider. Ze leren hun sterktes kennen en nemen eigenaarschap op over hun eigen ontwikkelingspunten.

CBS360 meting Communicatie

De Circumplex Behaviour Scan (CBS360) meet het interpersoonlijke gedragsrepertoire en dit volgens het zelfbeeld, ideaalbeeld en de feedback van anderen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers aan een opleiding zelfbewuster worden van hun gedrag en de impact hiervan op anderen. Ze leren hun communicatieve sterktes kennen en nemen eigenaarschap op over hun eigen ontwikkelingspunten.

HPS360 meting Persoonlijkheid

De HPS360 meet de persoonlijkheid volgens het 6 factoren model HEXACO: Integriteit, Emotionaliteit, eXtraversie, Verdraagzaamheid, Consciëntieusheid en Openheid voor ervaringen. Door middel van een 360°-proces brengt HPS360 accuraat in kaart hoe ze hun eigen persoonlijkheid zien en hoe anderen hun persoonlijkheid ervaren, zowel op het werk als privé. Met deze informatie kunnen mensen het eigen denken, voelen en gedrag beter begrijpen. Zij leren ook welke impact ze hebben op anderen en hoe men gebruik kan maken van de eigen sterktes.

Natraject

Een natraject moet er toe bijdragen dat deelnemers aan de slag gaan met de aangereikte inzichten en vaardigheden. 

Opfrissingssessies

Deze sessies van een halve dag zijn gericht op het opfrissen van cruciale vaardigheden uit de training, zoals bepaald door de organisatie of zoals zij naar voor komen uit bijvoorbeeld 360° metingen. Centraal in deze sessies staan simulaties op basis van echte situaties van deelnemers (al dan niet met trainingsacteur).

Persoonlijke Coachingsessie

Na de training coachen we iedere deelnemer om inzichten en vaardigheden om te zetten naar praktijksituaties die zich de komende dagen en weken kunnen voordoen. Hierdoor wordt er direct gestart met het toepassen van het geleerde. Indien we merken dat bepaalde onzekerheden een deelnemer remmen in het borgingsproces dan coachen we hem/haar op het overwinnen van deze hindernissen.

Supervisie

Een supervisie volgt idealiter enkele weken na de training waardoor deelnemers de kans hebben gehad om inzichten en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Onder supervisie van een expert-coach delen en behandelen deelnemers hun eigen casussen. Bij deze werkvorm wordt door de deelnemers de leerstof herhaald toegepast in zelf gekozen praktijksituaties waardoor we het leereffect verhogen en de borging versterken.

Tweede CLS360 na 12-18 maanden

Na de nulmeting in het voortraject meten we na 12-18 maanden de progressie in gedrag (wat doe je anders, meer of minder?) en de perceptie (ziet de omgeving het ook?). Als een organisatie een tweede 360° bevraging vooropstelt dan geeft het daarmee aan deelnemers een duidelijke tijdshorizon waartegen ook een bepaalde ontwikkeling verwacht wordt. Een geslaagde hermeting is het bewijs en de erkenning voor geleverde inspanningen.

Tweede CBS360 na 12-18 maanden

Na de nulmeting in het voortraject meten we na 12-18 maanden de progressie in gedrag (wat doe je anders, meer of minder?) en de perceptie (ziet de omgeving het ook?). Als een organisatie een tweede 360° bevraging vooropstelt dan geeft het daarmee aan deelnemers een duidelijke tijdshorizon waartegen ook een bepaalde ontwikkeling verwacht wordt. Een geslaagde hermeting is het bewijs en de erkenning voor geleverde inspanningen!

Eindpresentatie

Deelnemers geven enkele weken na de training een presentatie aan collega's en opdrachtgevers. Op deze wijze maken zij inzichtelijk wat ze persoonlijk hebben opgestoken tijdens de opleiding en wordt de ROI voor het management tastbaar. Vervolgens kunnen we bepalen welke coachende rol vanuit de eigen organisatie (hiërarchie/hr) nog verder wenselijk is.

Reminder Leer-en actieplan

De deelnemers krijgen na de opleiding een mail van de trainer waarin zij polsen naar de omzetting van hun persoonlijke leer- en actieplan. Deelnemers kunnen aangeven in hoeverre ze erin slagen hun voornemens om te zetten in concrete acties. De trainer zal hen aanmoedigen dit actieplan te delen met hun leidinggevende die hen hierop kan coachen.

Jouw gegevens

Contact

Bulletin d'information

Après avoir soumis votre demande, vous recevrez un e-mail de confirmation de votre parcours d’entraînement complet.