Een 8-daags programma dat je meeneemt in de fascinerende wereld van strategische organisatieontwikkeling!

 

“It is a rare and special privilege to be living in the exciting time of what I believe

is the most important scientific revolution in the history of psychology.”  Prof. Dr. David Buss

 

In deze snel veranderende en complexe wereld is het steeds lastiger om de juiste inzichten, kennis en vaardigheden te vinden die je als professional kunnen helpen om op een onderbouwde manier met mensen en organisaties aan de slag te gaan. In antwoord op de beproevingen waar professionals in organisaties en bedrijven meer en meer voor staan, heeft PerCo de Masterclass Science@Work ontworpen.

In deze masterclass bundelen we alles wat praktisch bruikbaar is uit diverse wetenschappelijke disciplines, gebruiken we de allernieuwste wetenschappelijke inzichten én tonen we hoe je zelf het kaf van het koren kan scheiden. Onze inspiratie halen we uit de meest recente en verfrissende inzichten van diverse vakdomeinen: evolutionaire biologie, toegepaste psychologie, evolutionaire psychologie, antropologie en wetenschapsfilosofie. Deze Masterclass is een avontuurlijke, praktische en ervaringsgerichte reis die vertrekt van de basis van menselijk gedrag en leidt naar organisatiethema’s zoals communicatie, leiderschap, critical thinking, conflicthantering, motivatie, change management en zo veel meer …

Wat is menselijk gedrag en waarom doen mensen wat ze doen? Waar komt dit (vaak universeel menselijk) gedrag ultiem vandaan? Hoe vertaalt zich dat naar de samenwerking op de werkvloer, veranderingen, leiderschap, innovatie binnen organisaties, het vormen van kliekjes en wij-zij-denken, jaloezie, haantjesgedrag, de drang naar status en erkenning, emoties op de werkvloer, roddel, motivatie, risicogedrag, veranderingsprocessen? En wat zijn de gevolgen op de werkvloer? Een eindeloze lijst topics dus. 

Uiteraard is deze masterclass niet louter een ‘diepte-college’. We passen alles toe op real life cases uit de praktijk van de deelnemers en uit onze eigen ervaringen. 

Voor wie is deze Masterclass?

 • Bedrijfsleiders en beleidsmakers
 • Hr-managers
 • Specialisten in organisatieontwikkeling (OD ) 
 • Change managers 
 • Opleidingsverantwoordelijken
 • Consultants
 • Iedereen met interesse in menselijk gedrag binnen organisaties

4 modules – 4 hoofdthema’s

Science@Work bestaat uit 4 thematische modules, gespreid over 8 dagen.

Elke module bouwt voort op de vorige in zowel inhoudelijke verdieping als de praktische toepassingen. Ervaringsgericht leren, inhoudelijke diepgang en het toepassen en eigen maken van de geleerde inzichten op organisatievraagstukken staan centraal.

De vier modules en bijhorende hoofdthema’s van dit programma bieden toegang tot de meest recente kennis uit de wetenschap die momenteel volop in ontwikkeling is maar slechts in beperkte mate wordt toegepast in organisaties.

Module 1: Darwin@Work

Deze module legt het fundament voor de rest van deze Masterclass. We gaan dieper in op de evolutionaire oorsprong van ons menselijk gedrag. De laatste 20 jaar is er een heuse revolutie aan de gang in de studie van menselijk gedrag, door het inzicht dat ons evolutionair verleden in belangrijke mate bijdraagt aan gedragspatronen die we nu nog steeds zien opduiken binnen organisaties.

Door grondig inzicht in onze ‘evolutionaire psychologie’ krijgen we niet alleen een beter begrip van het waarom van menselijk gedrag én het effect ervan op organisaties. Het geeft ook handvaten voor interventies op diverse niveaus die ook daadwerkelijk effectief zijn. Bewijsmateriaal uit de evolutionaire biologie en (cognitieve) psychologie droeg bij tot een heel ander beeld over menselijk gedrag dan de eerder orthodoxe psychologische denkbeelden van de laatste eeuw. Sinds 1992 heeft deze (evolutionair psychologische) revolutie de basis gevormd voor volgende conclusies:

 • Onze hersenen zijn het resultaat van miljoenen jaren evolutie.
 • Tot ongeveer honderdduizend jaar geleden woonden we in de Afrikaanse savanne als jager-verzamelaars.
 • 99% van onze evolutionaire geschiedenis brachten we daar door, de gedragsmechanismen die we toen ontwikkelden, gelden we nog steeds!
 • Ons brein is énkel geëvolueerd om problemen op te lossen waar onze voorouders herhaaldelijk mee geconfronteerd werden – niet zozeer de issues waar we in organisaties mee te maken krijgen.
 • Deze evolutionaire gedragsmechanismen bepalen voor een groot deel hoe we ons nu nog gedragen en zijn ‘ontworpen’ om gedrag te genereren dat aangepast is aan de vroegere omgevingsomstandigheden en niét aan onze huidige organisaties.
 • Zoals vele cognitieve processen gebeurt dit onbewust – waardoor we ons vaak niet bewust zijn van het hoe en waarom van ons gedrag.

Geleid door deze inzichten bieden we antwoorden op diverse vragen:

 • Wat zijn de fundamenten van gedrag?
 • Waarom en hoe werken we samen?
 • Waarom hebben we hiërarchie nodig?
 • Wat betekent dit voor leiderschap?
 • Hoe werkt statusgedrag?
 • Waarom is er jaloezie op de werkvloer?
 • Waarom is er zoveel in group/out group gedrag in organisaties (coalitioneel denken)?
 • Wat is de rol en het belang van onze emoties?
 • Wat is het belang van reputatie?
 • Wat zijn de pro’s en contra’s van roddel?
 • Hoe zit het met discriminatie?  

Doelstellingen:  

 • Inzicht en kennis verwerven over hoe mensen evolutionair in elkaar zitten en welke invloeden we hiervan merken op het werk.  
 • Leren (wetenschappelijk) denken over adaptionistische (evolutionaire) verklaringen van menselijk gedrag.  
 • Dit kunnen toepassen op praktische interpersoonlijke situaties op het werk en op het maken van beleidskeuzes.  

Module 2: Psychology@Work

We bekijken het gedrag van mensen binnen organisaties. Hierbij duiken we dieper in de psychologie en focussen we ons zowel op het individuele niveau als op het groepsniveau. 

Voor professionals en organisaties is een grondig begrip van hoe mensen denken, voelen en zich gedragen in relatie tot andere personen én hoe anderen je eigen gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden immers cruciaal. Er bestaan tal van methoden om menselijke fenomenen te begrijpen – denk maar aan romans, films, geschiedenis en zelfs filosofie. De benadering in deze module is anders: we gebruiken de wetenschappelijke methode van theorievorming, systematische observatie en empirische meting voor een beter begrip en een praktische toepassing.

De module bestaat uit twee luiken.

Het eerste luik focust op het individuele gedrag van mensen, vanuit 4 belangrijke thema’s en onderliggende vragen:

 • Ken jezelf: hoe zit (jouw) persoonlijkheid in elkaar en wat betekent dat in de praktijk? Wat drijft jou en waardoor word je gemotiveerd?
  Het HEXACO model verschaft mensen inzicht over hun persoonlijkheid in 6 dimensies: Integriteit, Emotionaliteit, eXtraversie, Verdraagzaamheid, Consciëntieusheid en Openheid voor ervaringen.
 • Zelfregulatie: Hoe kan ik gedrag, van mezelf of van de ander, veranderen? Wat is feit en fictie als het gaat over de maakbaarheid van het gedrag van mensen in organisaties? Hoe ga ik om met de vaststelling dat ons brein soms onze ergste vijand is, wat zich uit in allerlei biases, zoals onze neiging tot zelfbedrog (self-justification)?
 • Ken de ander: Wat beïnvloedt de manier waarop we anderen zien? Hoe zorgt dit soms voor hele vervelende (en foutieve) percepties en situaties binnen organisaties? Waarom blijven de eerste indrukken over anderen vaak ‘plakken’ en hoe vermijden we dit? Hoe ontstaan stereotypen en hoe pakken we die aan? Waarom saboteren mensen soms hun eigen prestaties? Waarom leggen we de schuld vaker bij de ander dan bij onszelf? Om dit soort vragen te beantwoorden is de Theory of Mind (ToM) cruciaal. We laten ons vaak leiden door wat we (foutief) denken dat er zich in de leefwereld van de ander afspeelt en niet op basis van de realiteit. Dit kan in organisaties heel vervelende gevolgen hebben. Door er anders naar te kijken kunnen we op een veel betrouwbaardere manier belangrijke organisatievraagstukken aanpakken, zoals teamprestaties verbeteren, omgaan met stress, welzijn verhogen, leiderschap stimuleren en ontwikkelen, betere beslissingen nemen, ….
 • Hoe interageren met de ander: Wat is het effect van mijn gedrag op het gedrag van de ander en hoe kan ik dat beter aanpakken? Hoe kan je mensen motiveren? Hoe werkt beïnvloeding en wat zijn de gevaren ervan? We gaan nader in op het ontwikkelen van zowel interpersoonlijke als leiderschapsskills.

Het tweede luik biedt een deep dive in team- en organisatiedynamieken.

Werken in groepen kan, zacht uitgedrukt, wat uitdagend zijn.  We exploreren daarom hoe het zit met het samenstellen van teams, het organiseren van interne competitie (tournament theory versus samenwerken). Hoe breng je psychologische veiligheid in je team of organisatie? Wat is de impact van het leiderschap in je organisatie op de dynamiek in het team of je organisatie? Hoe belangrijk is integriteit voor organisaties? Hoe werk je aan een coherent verhaal, een duidelijke en betekenisvolle visie en wat is daarvan het voordeel?

Doelstellingen:  

 • Kennis verwerven over mezelf en de ander. What makes people tick?
 • Hoe kan ik gedrag veranderen – zowel bij mezelf als de ander?
 • Wat zijn de valkuilen bij het interpreteren van het gedrag van mezelf en de anderen en hoe kan ik dit best vermijden of minimaliseren?
 • Hoe kan ik impact hebben op anderen binnen mijn organisatie?
 • Hoe werkt groepsdynamiek, groupthink, groepsdruk, … en hoe kan ik hiermee omgaan?
 • Hoe ga ik tactisch en strategisch om met de werking van het team en de organisatie?
 • Hoe krijg ik een veiligere en meer integere organisatie?

Module 3: CriticalThinking@Work 

Kritisch denken doe je niet van nature uit. Bijna constant lopen wij mensen het risico verkeerde conclusies te trekken en te ‘dwalen’ in onze manier van denken over de dingen, ook op de werkvloer. Miljoenen jaren van evolutie hebben immers geleid tot een brein dat in de huidige (werk)omgeving al te vaak een foutieve 'sprong' maakt (zie module 1).

Ons buikgevoel volgen bij selectiebeslissingen of in een context van veranderingen of concrete veiligheidssituaties in een organisatie blijkt vaak niet de beste optie. Kritisch en helder leren denken is dan ook een vaardigheid die je moet leren en oefenen. Deze module leert je de valkuilen van het brein te herkennen en te omzeilen.

We reiken ook praktische handvaten aan, en passen die toe op de context van uw organisatie. We gaan hier graag een hele stap verder dan de klassieke management why’s en maken een korte maar avontuurlijke reis doorheen de wetenschapsfilosofie, grondig toegepast op de dagdagelijkse praktijk!

In deze module beantwoorden we volgende vragen:

 • Waarom hebben we eigenlijk een science-based aanpak nodig bij vraagstukken over organisaties en de mensen die erin werken?
 • Waarom is ons buikgevoel niet betrouwbaar? 
 • Wat zijn de principes van kritisch leren denken
 • Hoe kan ik kritisch denken toepassen in mijn eigen organisatie? 
 • De waarom vraag of de methodische twijfel? Waarom is dit zo belangrijk en hoe werkt dit dan?
 • Hoe doe je het zelf? Hoe onderscheid je nu in een wereld van onzin, halve waarheden en betrouwbare kennis het kaf van het koren?
 • Hoe pas ik dit nu toe op een vraagstuk vanuit mijn eigen organisatie?

Doelstellingen:  

 • Veel voorkomende gevaarlijke vormen van ‘bias’ leren kennen 
 • Leren kritisch denken 
 • Methodes aanreiken om kritisch te evalueren  
 • Dit toepassen in de eigen professionele context

Module 4: Change@Work 

Een change traject in een organisatie tot een goed einde brengen is niet altijd even makkelijk. Iedereen heeft een uitgesproken hekel ‘opgelegde’ verandering. Het is dus de kunst om verandering op een inspirerende manier aan te kondigen, zodat die niet als een verplichting maar als een gewilde uitdaging wordt beschouwd, zowel door de organisatie als door de verschillende individuen binnen de organisatie. Natuurlijk is voldoende draagvlak voor heel je veranderingsverhaal tot stand brengen cruciaal.

We geven handvatten om je verhaal (visie/ verandering) goed aan te brengen en tegelijk gepast in te gaan op de mogelijke weerstanden. Daarbij gaan we ook dieper in op de 'flow' en de verschillende componenten van het veranderingsproces.

In deze module komen volgende vragen aan bod:

 • Welke populaire modellen zijn er allemaal en ‘heeft de keizer wel kleren aan’?
 • Welke veranderingsmodellen zijn dan wel ‘evidence-based’ te noemen?
 • Welke interventies hebben aantoonbaar effect als je verandering wil doorvoeren?
 • Wat is het belang van goed leiderschap in heel dit proces?
 • Welke rol speelt cultuur bij veranderingen en hoe breng ik een cultuurverandering tot stand?
 • Welke tools bestaan er om cultuur in kaart te brengen? Hoe ga ik er mee aan de slag?

Doelstellingen:  

 • Kennis verwerven over wat we wél en niét weten over effectieve veranderingsstrategieën.
 • Wat zijn de redenen waarom mensen weerstand hebben en hoe verdedigen ze zich ertegen? 
 • Inzicht krijgen in hoe we individuen kunnen beïnvloeden (uitdagen, coachen, motiveren) en organisaties kunnen ontwikkelen of veranderen.  
 • Kennis verwerven over verandering als proces.  
 • De verworven kennis kunnen toepassen op een case uit de eigen organisatie.

Praktisch

Prijs: De inschrijvingsprijs voor de Masterclass Science@Work bedraagt 5180 euro all-in, excl. 21% btw.

Dit pakket omvat:

 • 8-daagse opleiding
 • Cursusmaterialen in de vorm van (hand)boeken en wetenschappelijke artikels ter waarde van 300 euro
 • Catering inclusief een lunch gedurende het volledige opleidingsprogramma

Aantal deelnemers: De deelname is beperkt tot 12 personen, in volgorde van inschrijving.

Download de folder

Heb je eerst nog enkele vragen, neem dan contact met ons op.

Data & locatie: Deze worden gelet op de drukke agenda’s van ons typische doelpubliek in onderling overleg gepland. U kan zich zonder enige definitieve verbintenis aanmelden op de wachtlijst.

De training vindt plaats in de kantoren van PerCo, Kleine Meylstraat 4C te Kontich. Gratis parking.

Trainers: Science@Work wordt begeleid door Tom Speelman en Bart Van de Ven