Inhoud: Dit type coaching heeft tot doel een oplossing te helpen vinden voor problemen of uitdagingen die een persoon beletten optimaal te functioneren of die de coachee moet overwinnen om een stap in de carrière te maken. Deze vorm van coaching komt veel voor in het management, bij de begeleiding van kaderleden met een doorgroeipotentieel naar hogere functies of bij functioneringsproblemen.

Als er een gedragswijziging wordt beoogd met de coaching wordt in deze vorm van coaching ook “actief-directief” gewerkt door de coach. Dit door bijvoorbeeld een beroep te doen op bepaalde technieken van de cognitieve therapie (bijvoorbeeld cognitieve herstructurering voor mensen met assertiviteitsproblemen, voor mensen met overkritisch gedrag enz.).

Verder gebruikt de coach ook de “Socrates-methode” (er wordt beroep gedaan op de eigen ervaring en het waarnemingsvermogen van de coachee), rollenspelen, videofeedback enz…

De volledige cyclus kan worden doorlopen – van het in kaart brengen en onderzoeken van het probleem tot het inoefenen van de nieuwe gedragingen. De coaching zal zowel input verschaffen als ‘uitdagen’, aanzetten tot anders denken, tot zelfs anders ‘zijn’. Dit laatste betekent dat de coachee zichzelf zal in vraag stellen en dat de coach hem zal begeleiden om nieuwe denkpistes en handelswijzen te ontdekken en te ontwikkelen.

Praktisch: Het coachingtraject gaat uit van gemiddeld 6 sessies gespreid over 6 tot 9 maanden. Wij vragen dat de klant zich ertoe engageert dat de coachee het recht heeft op het opnemen van 6 sessies. Indien coach en coachee beslissen dat minder sessies nodig zijn, dan wordt in onderling overleg het coachingtraject vervroegd afgesloten. De klant betaalt dan slechts de opgenomen sessies.

 

  • Indien de vraag tot coaching niet uitgaat van de coachee zelf, maar van de hiërarchie of van hr is het aangewezen een deel van de eerste sessie te besteden aan het scherpstellen van de doelstellingen, de verwachtingen en eventuele meetcriteria voor de opdrachtgever. In dit gesprek zijn dan drie partijen betrokken: de coachee, de coach en de opdrachtgever (hiërarchie of hr).
  • Indien de vraag tot coaching spontaan uitgaat van de coachee hoeft er geen gesprek met drie partijen plaats te vinden: de onderwerpen van de coaching worden tussen coach en coachee afgesproken, waarbij de coach er zich ten aanzien van het bedrijf wel steeds toe verbindt binnen de professionele context te blijven en de belangen van het bedrijf te bewaken.

Per sessie wordt gerekend met 4 uren: elke coachingsessie tussen coach en coachee neemt 3 uur in beslag. De coach spendeert gemiddeld nog 1 uur aan het begeleiden op afstand (contact per mail, doorsturen van cursusmateriaal, verwijzing naar naslagwerken enzovoort, nalezen en becommentariëren van huistaken en vragen van de coachee…)

De coachee dient zich te verbinden om tussentijds te werken aan zogenaamde huiswerkopdrachten. De begeleiding over 6 tot 9 maanden kan namelijk slechts succesvol zijn als de coachee een inspanning wil leveren die vele malen de uren van de coaching zelf overschrijdt. Indien de coach ervaart dat de coachee geen inspanning wil leveren tot het bereiken van het vooraf aangegane engagement, kan de coach  ook om die redenen ten allen tijde het coachingtraject onderbreken. De klant ontvangt dan het bericht dat de coach heeft besloten de coaching vervroegd af te sluiten, wat natuurlijk een uitermate belangrijk signaal is in het geval de initiële vraag voor coaching uitging van de hiërarchie of hr. 

Indien meerdere mensen uit eenzelfde hiërarchische lijn dienen te worden gecoacht op hetzelfde tijdstip, zal in onderling overleg dit werk over verschillende coaches worden verdeeld.