PRIVACYVERKLARING PERCO – WEBSITE

 1. INTRODUCTIE
 1. WIE?

PerCo bv met maatschappelijke zetel te Kleine Meylstraat 4C, 2550 Kontich en ondernemingsnummer  BE0435.488.923 (hierna “PerCo”, “wij”, “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

 

Via deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring) verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy . Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de heer Tom Speelman (tom.speelman@perco.be). 

 

Indien u gebruik maakt van onze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacyverklaring.

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”) en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Belgische Privacywet") (samen of afzonderlijk "Privacywetgeving").

 

Deze Privacywetgeving is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerking van "persoonsgegevens" verstaan wij het gebruik van gegevens die u direct of indirect identificeren als individueel persoon. Over welke persoonsgegevens het precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip "verwerking" is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

 1.  OP WIE EN OP WAT IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze website www.perco.be (hierna de “Website”) en op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden. Wij verduidelijken hierbij dat deze Privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Dit is het geval wanneer wij, zoals hierna uiteengezet, het doel en de middelen (of het "waarom" en "hoe") van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

 

Deze Privacyverklaring dient steeds samen gelezen te worden met eventuele andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website en/of onze relatie, zo bijvoorbeeld ook onze cookieverklaring

 

De betrokkenen (hierna "u", "uw") tot wie deze Privacyverklaring is gericht – en wie wij dus zo transparant mogelijk willen informeren over de verzameling, het gebruik, de bescherming en de bewaring van persoonsgegevens alsook over de rechten die deze met betrekking tot deze verwerkingen kan uitoefenen – kunnen de volgende zijn: de loutere bezoeker van de Websitede sollicitanten, de (potentiële) klanten en de individuen die daarmee geassocieerd zijn, de leveranciers en de individuen die daarmee geassocieerd zijn of enige ander individuen die in contact komen met ons. 

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 1. WANNEER VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke die u ons via deze website of anderszins kunt verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer:

 • U ons contacteert of heeft gecontacteerd: bv. door een bezoek aan onze Website, wanneer u zich bij ons registreert, meedoet aan een enquête, dan wel als u zich inschrijft voor een evenement, een nieuwsbrief of een mailinglijst); 
 • wij één van onze diensten aan u verlenen of hebben verleend;
 • wij u in de toekomst diensten zouden kunnen verlenen;
 • u onze contactpersoon bent voor één van onze klanten of leveranciers;
 • u bij ons solliciteert.

In het merendeel van de gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van u als betrokkene rechtstreeks. Het is evenwel mogelijk dat wij persoonsgegevens bijkomend verkrijgen via openbare bronnen of derden. 

Sommige gegevens worden daarenboven op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze Website door middel van het gebruik van cookies of daarmee vergelijkbare technologieën. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Indien wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen, zou u in principe reeds op de hoogte gebracht moeten zijn van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons door deze bron zelf. In ieder geval zullen wij u wanneer wij uw gegevens van externe bronnen verkrijgen en wij deze als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken, uiterlijk op het moment van ons eerste contact met u over de verwerking van uw gegevens informeren

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken. Afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over al onderstaande gegevens:

 • Uw (persoonlijke) identificatiegegevens: bv. uw naam, telefoonnummer, e-mail, adres, …;
 • Uw elektronische identificatiegegevens: bv. uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten;
 • Uw contactgeschiedenis: bv. verzonden en ontvangen communicatie zoals e-mailberichten;
 • Uw financiële bijzonderheden: bv. uw bankrekeningnummer indien u betalingen uitvoert of ontvangt naar/van ons;
 • Uw persoonlijke kenmerken: bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, …;
 • Uw psychische gegevens en persoonlijkheidsprofiel: bv. meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter; 
 • Uw levensstijlvoorkeuren: bv. hobby’s, sociale activiteiten, betrokkenheid in de gemeenschap,…
 • Uw werkgerelateerde gegevens: bv. cv, opleidingen, getuigschriften, talenkennis, werkgever (incl. historiek), beroepsactiviteiten, beroepsbekwaamheid, publicaties, salaris, assessment- & development rapporten, interviewrapport, referentieonderzoek, sociale mediaprofielen,… ;
 • Uw openbare gegevens: bv. publiek beschikbare gegevens zoals sociale media profielen,… ;
 • Uw beeldmateriaal: bv. foto- of videomateriaal. 

In principe zal PerCo geen bijzondere categorieën van gegevens (medische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakorganisatie) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

In principe zal PerCo geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken. Wanneer wij dat wel doen dan verwerken wij deze gegevens uitsluitend indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige.  

 1. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

Wij verzamelen uw gegevens voor de volgende te onderscheiden doeleinden:

 • operationele doeleinden: bijvoorbeeld voor de verbetering en beveiliging van onze Website; het registreren van bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze Website en samenstellen van gebruiksstatistieken; onze diensten gebruikersvriendelijk te houden; het beantwoorden van uw contactvraag, het in overweging nemen van uw sollicitatie.
 • zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld voor de afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie; informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings) en gepersonaliseerde aanbiedingen over onze producten en diensten indien u zich hiervoor uitdrukkelijk hebt ingeschreven; om de relaties met onze potentiële en bestaande klanten te ontwikkelen en te beheren; om onze diensten (coaching, training, …) te kunnen leveren. 
 • commerciële doeleinden: bijvoorbeeld voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post, voor het verzenden van nieuwsbrieven; om een evenement, studiedag of opleiding waarvoor u zich inschrijft te organiseren (bv. het opstellen en gebruiken van een deelnemerslijst, het aanmaken van naamkaartjes, het sturen van een uitnodiging of het programma,…), het publiceren van foto’s naar aanleiding van een evenement, studiedag of opleiding. 
 • juridische of wettelijke doeleinden: bijvoorbeeld kunnen wij persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen; of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen. Wanneer wij uw gegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten doorgeven zal PerCo redelijkerwijze pogen om u hiervan voorafgaandelijk te informeren, tenzij ons dit door de wet verboden is. 

Indien u in het kader van de uitvoering van onze diensten gebruik maakt van The Development Platform verwijzen wij u graag door naar onze afzonderlijke privacyverklaring voor meer uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens: Privacyverklaring – The Development Platform.  

Specifiek voor wat het gebruik van foto’s of video’s  betreft die gemaakt kunnen worden naar aanleiding van een evenement, studiedag of opleiding wensen wij te benadrukken dat deze uitsluitend op officiële kanalen van PerCo gepubliceerd kunnen worden en in geen geval worden doorverkocht of doorgegeven aan derden. U kan zich daarenboven steeds verzetten tegen zowel het maken van het beeldmateriaal als tegen het publiceren ervan.

 1. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij steunen de verwerking van persoonsgegevens op de volgende mogelijke gronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst met onze klanten en/of leveranciers en teneinde u onze diensten te kunnen verschaffen.
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordt o.m. afgeleid uit het vrijwillig en rechtstreeks verstrekken van uw gegevens aan ons al dan niet mondeling, schriftelijk of via een elektronisch webformulier/-bericht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief. Uitschrijven op de nieuwsbrief kan via de uitschrijflink die voorzien is onderaan elke e-mail die wij versturen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op ons rust.
 • De verwerking is gebaseerd op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten en mits aan specifieke voorwaarden is voldaan. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van marketingcommunicatie aan u als één van onze bestaande of gewezen klanten. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds gelijkaardige diensten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten.
 1. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

PerCo bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van de rechten en verwachtingen van u als betrokkene met hetgeen nuttig en nodig is voor het verstrekken van de diensten en het behalen van de vooropgestelde doeleinden. 

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te verwerken, zal PerCo de persoonsgegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen, dan bewaren wij de gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen wanneer dit redelijkerwijze mogelijk wordt.

 1. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NEMEN WIJ?

PerCo heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan PerCo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

PerCo deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als wij hier wettelijk toe gemachtigd zijn of waar dit noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te bereiken. Persoonsgegevens die PerCo verzamelt, kunnen worden gedeeld met: 

 • Bevoegd personeel, coaches, gecertificeerde of erkende consultants.
 • Klanten. Wij verwerken persoonsgegevens namens onze klanten en het delen van persoonsgegevens en /of resultaten kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en het leveren van onze diensten. 
 • IT- en andere zakelijke dienstverleners. Waar nodig doet PerCo beroep op externe partijen ter ondersteuning van het leveren van haar diensten en voor het afleveren, uitvoeren en beheren van de interne IT-systemen of (interne) bedrijfsprocessen van PerCo. PerCo zal persoonsgegevens alleen bekendmaken of toegankelijk maken voor deze dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor de vooropgestelde doeleinden. Deze gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, met name niet voor hun eigen doeleinden of voor doeleinden van derden. Bovendien zijn de dienstverleners contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren. 
 • Wetshandhavingsinstanties of andere overheids- en regelgevende instanties. PerCo behoudt zich het recht voor om alle relevante informatie openbaar te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere derden met de bevoegdheid om toegang tot de persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld om te controleren of we voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 1. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

Sommige van de externe IT- en andere zakelijke dienstverleners van PerCo bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Wanneer PerCo bvba persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER, nemen wij de nodige stappen om ervoor te zorgen dat deze doorgiften plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat er een passend beschermingsniveau geboden wordt. Daarnaast zal PerCo waarborgen implementeren voor dergelijke overdrachten, zoals het afsluiten van modelcontractbepalingen, het verkrijgen van toestemming of enige andere mogelijke juridische gronden. 

 1. RECHTEN EN KLACHTMOGELIJKHEID VAN DE BETROKKENEN

U kan de hiernavolgende rechten uitoefenen door PerCo daartoe (schriftelijk) te contacteren, hetzij per e-mail of per post via de hierna vermelde contactgegevens of door gebruik te maken van het contactformulier op de website www.perco.be, en dit steeds mits toevoeging van een kopie van de identiteitskaart. 

 

 • Recht van inzage of toegang: U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat PerCo maakt van uw persoonsgegevens. 

 

 • Recht van verbetering, uitwissing en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan PerCo. Daarnaast heeft u steeds het recht om PerCo te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan PerCo in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan een andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door PerCo evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen: Ondanks alles dat PerCo in het werk stelt om uw  privacy te beschermen en de toepasselijke wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens zijn met de manier waarop PerCo uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. In dat geval beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 1. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. PerCo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 1. WIJZIGINGEN

PerCo kan eenzijdig beslissen om veranderingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op de website. Wij adviseren u om regelmatig de Website en deze Privacyverklaring te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van het meest recente privacybeleid binnen PerCo. 

 1. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of voor het uitoefenen van enige rechten en/of klachten kan steeds contact opgenomen worden met PerCo:

 

- Via e-mail:

info@perco.be

- Via telefoon:

+32 (0)3 235 02 92

- Via post: 

PerCo bv

Kleine Meylstraat 4C

2550 Kontich, België

 


Laatst bijgewerkte versie: 17/12/2019