LEVERINGSVOORWAARDEN

De klant die een offerte bevestigt, hetzij via een orderbevestiging opgemaakt door PerCo bv en ondertekend door de klant, hetzij door enige andere vorm van bevestiging zoals brief, fax, email, eigen aankoopbon… (deze opsomming is niet limitatief) aanvaardt de voorwaarden gesteld zoals in de offerte, tenzij andersluidende uitdrukkelijke aanvaarding van PerCo bv van andere voorwaarden. De voorwaarden van klanten ons aangeleverd bij hun eigen aankoopbon zijn ons niet tegenstelbaar.

Voorwaarden met betrekking tot het inzetten van meetinstrumenten                                                                                                   

Onder meetinstrumenten dient te worden begrepen: alle vragenlijsten, tests, surveys en dergelijke door PerCo opgesteld of opgesteld door derden maar gebruikt door PerCo.

Beide partijen verbinden zich ertoe de resultaten van de meetinstrumenten als vertrouwelijk te beschouwen en enkel te gebruiken in het kader van de in de offerte afgesproken doelen (training, coaching, evaluatie…) waarvoor ze werden afgenomen. PerCo deelt de testresultaten in principe enkel en alleen mee aan de deelnemer/coachee. De klant verbindt er zich toe de deelnemers in te lichten van het gebruik van deze testen, en deze niet aan te wenden in andere settings dan hier vermeld. Enkel op uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzoek van de klant en in afwijking van de leveringsvoorwaarden van PerCo worden de testresultaten ter kennis gebracht van de klant. De klant verbindt er zich in voorkomend geval toe het akkoord van de deelnemer/coachee tot kennisgeving van de resultaten te hebben bekomen. PerCo behoudt zich het recht voor het bewijs van dit akkoord voorafgaandelijk de kennisgeving aan de klant te ontvangen en de deelnemers/coachees in te lichten van de kennisgeving aan de klant.

Het is verboden de ontvangen kopie van de blanco testvragen aan derden door te geven of om kopies van de test te maken. De aanvaarding van de offerte op welke wijze dan ook (vb door bevestiging per fax, per e-mail, door de ondertekening van eenorderbevestiging, door het aanleveren van een eigen bestelbon enz.)  houdt in dat de klant deze regels zal respecteren en intern doen respecteren.

Varia en trainingsomstandigheden                                                                                                                                                                

Onze prijzen zijn opgesteld, ervan uitgaande dat de training plaatsvindt in de lokalen ter beschikking gesteld of afgehuurd door de klant. De klant zal de gebeurlijke schade aan eigen of ontleende toevertrouwde goederen/materialen, ter beschikking gesteld aan de lesgever/cursisten om de lessen of begeleiding te verzorgen, niet kunnen verhalen lastens PerCo bv of haar consultant/lesgever. De aangeleverde cursusmaterialen en meetinstrumenten (vragenlijsten, tests, surveys…) blijven integraal eigendom  van PerCo bv of haar consulenten. PerCo bv behoudt het eigendomsrecht op de kwestige werken en verleent geen gebruiksrecht. In geval van miskenning van het gebruiksrecht is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan PerCo bv ten belope van 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van PerCo bvba een hogere schade aan te tonen.

Betalingsvoorwaarden en annulatieregeling                                                                                                                                               

Telkens een onderdeel van de overeenkomst (voorbereiding, trainingsdag of coachingsessie) is uitgevoerd, sturen wij een factuur: nadat de voorbereidingsdagen achter de rug zijn, en telkens wanneer een trainingssessie is afgewerkt. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1% per maand, een begonnen maand beschouwd zijnde als een volledige maand.

Ten titel van forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten is in geval van laattijdige betaling en onverminderd de voormelde verwijlintresten, een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van de verschuldigde hoofdsommen.

Teneinde onze klanten een sterke prijs/kwaliteitsverhouding te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat wij een gedegen planning kunnen opmaken en aanhouden. Daarom voorzien wij in een klantvriendelijke annulatieregeling. Wanneer u uw bestelling wenst te annuleren, heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:

 1. In een door ons aanvaarde vervanging voorzien die past binnen het kader van onze activiteiten, tijdens de met u oorspronkelijk afgesproken dagen zelf. In dit geval betaalt u als klant geen enkele annulatievergoeding en staat u enkel in voor de nakoming van de met derden aangegane verbintenissen ivm o.a. hotelreservatie, huur externe lokalen enz.
 2. Een verbrekingsvergoeding betalen bestaande uit de volledige betaling van reeds geleverde prestaties en kosten (voorbereidingsdagen, interviews, cursusvoorbereiding, annulatiekosten accomodaties en hotel…) en een progressieve verbrekingsvergoeding berekend op de rest van de bestelling volgens hiernavolgende tabel: 

  meer dan 60 dagen vóór de geplande activiteit: 10%
  tussen 60 en 40 dagen vóór de geplande activiteit: 30%
  tussen 40 en 20 dagen vóór de geplande activiteit: 50%
  tussen 20 en 10 dagen vóór de geplande activiteit: 80%
  minder dan 10 dagen vóór de geplande activiteit: 100%

Overmacht                                                                                                                                                                                                               

Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk,  dan wel onmogelijk zou zijn, gelden als overmacht voor die partij.

Gevallen van overmacht zijn onder andere - zonder dat deze lijst evenwel beperkend is oorlog, aanslagen, ernstige ongevallen met het personeel, ziektevan de trainer…

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten als gevallen van overmacht:

 • staking
 • ziekte van deelnemers aan opleidingen: ingeval van ziekte van één of meerdere deelnemers aan de opleidingen dient de klant voor de nodige vervanging van deelnemers te voorzien of de training met minder deelnemers te laten doorgaan.

Ingeval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding.

Partijen zijn mekaar in geval van overmacht derhalve niets verschuldigd. Elke partij draagt de eigen gemaakte onkosten met inbegrip van annulatiekosten verbonden aan gebeurlijke boeking van hotel of externe trainingslokalen, PerCo beveelt de klant ten zeerste het afsluiten van een annulatieverzekering aan en wijst erop dat ook ziekte van een lesgever als overmacht wordt beschouwd.

Bevoegdheid                                                                                                                                                                                                        

Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortspruiten.