PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

PerCo

Waarom werkt PerCo niet met free-lance consulenten?

Wij durven gerust stellen dat PerCo unieke inspanningen levert om de pedagogische kwaliteit van de trainers op een hoog niveau te brengen of te houden:

 • Alle trainers zijn ervaren mensen. Wij zetten geen juniors in die pas van school komen.
 • Alle trainers zijn verbonden door een exclusiviteitcontract op vlak van training, coaching en HR-advies. PerCo werkt niet met freelancers. Op die manier kan PerCo voortdurend de kwaliteit van haar trainers bewaken en opvolgen. Elke nieuwe trainer gaat door een bad van opleidingen volgen bij collega’s. Als ze er klaar voor zijn, gaan ze ook door de 12-daagse opleiding “Masterclass Evidence Based Coaching” waarin ze technieken en protocollen uit de cognitieve gedragstherapie krijgen aangeleerd.
 • Daardoor hebben wij ook een gedragen collectieve ambitie en betekent dit dat inhouden, modellen en methodieken op een consequente (evidence based) wijze worden uitgedragen (weliswaar met nuances in de individuele stijl).
 • Elke drie weken vindt een vergadering plaats, waarvan 2,5 uur wordt gespendeerd aan opleiding:
  • Intervisies
  • Werken rond evidence based trainingsmethodes of inhoud
  • Bespreken van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
  • Interne opleiding (bvb faciliteren van groepen, voeren van simulaties)
  • Vaak worden deze sessies ingevuld door wetenschappers met een zeer specifieke kennis over een wetenschappelijk domein (prof. Mark Nelissen over emoties en evolutietheorie; prof. Filip de Fruyt over de Big Five persoonlijkheid; prof. Frederik Anseel over feedback en de informele feedbackcultuur; Griet Vandermassen over man-vrouw verschillen…)
 • Voor grotere projecten zijn alle trainers vanaf de start betrokken en denken en doen actief mee in het ontwerp van het traject. Dit vergemakkelijkt bij de uitvoering de inzet van meerdere trainers in functie van uw vraag en onze planning.
 •  Ook voor onze eigen projecten benutten wij de meerwaarde van teamwerk, tenslotte leert wetenschappelijk onderzoek ons dat beslissingen via overleg met meerdere personen tot een betere kwaliteit leiden. U als klant profiteert daar uiteraard ook van.
 • PerCo heeft abonnementen lopen op wetenschappelijke bronnen:
  • Het toptijdschrift Journal of Applied Psychology
  • Het toptijdschrift The Leadership Quarterly
  • Een e-abonnement op het e-tijdschrift Gedrag en Organisatie
  • Een toegang tot de database (PsychInfo) van de APA (American Psychological Association)

Deze informatie wordt telkens bij verschijning doorgenomen en relevante informatie wordt doorgegeven en cursusmateriaal waar nodig aangepast.


Wie is PerCo?


We zijn – zoals u kan lezen bij onze missie en onze collectieve ambitie – een adviesverlener inzake  personeelsaangelegenheden (Human Resources) die uitsluitend evidence based tracht te werken.

Wat doet PerCo op vlak van milieu?

PerCo streeft naar een evenwicht tussen respect voor mens en milieu.

Verminderen van onnodige verplaatsingen en autogebruik.

De aan PerCo verbonden consulenten werken ongeveer 80% van hun tijd van thuis uit. Voorbereidingen, offertes, schrijfwerk, andere administratie… gebeuren allemaal van thuis uit. De consulenten verplaatsen zich ook steeds van thuis naar de klant, en hoeven niet eerst bij PerCo langs te gaan. In de wat kalmere zomerperiode juli-augustus is er ook een regeling voorzien voor de assistentes om een tijd van thuis uit te werken. Onze leverancier van cursusmateriaal zorgt ervoor dat het cursusmateriaal voor de verschillende consulenten in meer dan 80% van de gevallen samen wordt geleverd tijdens onze vergadermomenten.

Waar mogelijk wordt ook het openbaar vervoer gebruikt, hoewel dit met het vele pedagogisch materiaal (syllabi, camera, statief …) vaak niet mogelijk is.

PerCo heeft geen enkele firmawagen.

Gedrukte materialen

Voor de cursussen met betrekking tot leiderschap raden wij het boek Rond Leiderschap aan, gelet op de grote hoeveelheid informatie die in dit boek op een milieuvriendelijke manier werd geproduceerd. De informatie in dit boek is een samenvatting van vele stapels wetenschappelijke artikels.

Wat betreft het papier voor het cursusmateriaal gebruiken we papier van het merk Double A. Waar mogelijk bedrukken we dit dubbelzijdig. Dit papier wordt gemaakt van snelgroeiende Eucalyptus-bomen die speciaal aangeplant worden om de natuurlijke wouden en bossen te ontzien. Daarbij wordt het gebruik van water sterk gereduceerd (6 – 7 m³/ton). Voor het bleken van het papier wordt een EFC proces gebruikt. Daarbij wordt de pulp gebleekt met afgeleide chloorproducten in plaats van met chloor zelf.

Dit gebeurt bovendien op eigendommen van plaatselijke boeren waarbij wordt gewaakt over een faire prijs: de kiemplantjes worden aangeleverd en de boer krijgt drie tot vijf jaar later een gegarandeerde prijs.

Onze leverancier meldt ook dat het gebruik van dit papier een gunstige impact heeft op de levensduur van de toners en de printmachines (voornamelijk door de lage stofproductie van het papier). Met gerecycleerd papier werken zij liever niet, omdat in dit papier heel vaak sterk vervuilende bleekmiddelen (witmakers) worden gebruikt waardoor de milieubelastende onderhoudswerken aan de printmachines vermeerderen met een factor 5. Indien de klant gerecycleerd papier voorstelt zullen wij samen de totale milieubalans nagaan. Indien deze gunstig is, is onze leverancier bereid dit papier te gebruiken.

Onze leverancier stuurt ook alle toners terug naar de leveranciers voor recyclage.

Kleine milieumaatregelen

Daarnaast doen wij nog tal van (kleine) inspanningen zoals het gebruik van duurzame en minder milieubelastende materialen in onze lokalen, zoals glazen in plaats van plastic bekertjes, keramiek borden en klassieke bestekken in plaats van kartonnen bordjes en plastiek bestekken. We kopen ook milieuvriendelijke onderhoudsproducten voor afwas, poetsen en toilet.

Copyright – auteursrechten

De wet op de auteursrechten beschermt het werk van ondermeer schrijvers, fotografen, tekenaars, muzikanten… Zonder deze minimale bescherming zouden deze mensen vaak een belangrijk deel van hun inkomsten zien verloren gaan en zouden zij hun diensten niet meer kunnen verlenen.

PerCo respecteert de auteursrechten en verlangt van haar medewerkers en klanten hetzelfde. Dat is de reden waarom het in een aantal gevallen niet mogelijk is om materiaal elektronisch ter beschikking te stellen. Vele auteursrechtelijke bepalingen stellen dat men het nodige moet doen om illegale verspreiding tegen te gaan en sluiten vaak elektronische verspreiding uit. Voor sommige materialen beschikt PerCo over gebruiksrechten, en kan PerCo daarom het materiaal niet ter beschikking stellen omdat zulke overdracht of terbeschikkingstelling uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Tegelijkertijd draagt PerCo bij tot de verspreiding van kennis, ondermeer door de publicatie van boeken die aan een zeer gunstige prijs kunnen gekocht worden en informatie op de website.

Presentaties

Wij stellen aan onze klanten voor om presentaties via elektronische weg te bezorgen. Deze hebben vaak een andere vorm (met meer tekst en minder afbeeldingen en kleur) dan de presentaties die werden gebruikt, voornamelijk om redenen van auteursrechterlijke bescherming.


Wat is Evidence Based?

Perco werkt “evidence based”. Dit betekent concreet dat wij bevindingen uit degelijk wetenschappelijk onderzoek over brengen naar onze praktijk. Zelf doen we geen onderzoek, maar doen we wanneer nodig of wanneer de gelegenheid zich voordoet, een beroep op wetenschappers (zie verder).

Onderaan kan u een kort videofragment bekijken.

Perco werkt op drie vlakken “evidence based”:

 1. In onze trainingen gebruiken wij de les- en oefenmethodes waarvan bewezen is dat zij het meeste ‘transfer’ opleveren. Transfer betekent dat het geleerde wordt gebruikt in de praktijk, met andere woorden dat er een gedragswijziging is ontstaan. De meeste methodes komen uit een grote meta-analyse over Behavior Modeling Training (Taylor, Russ & Chan, 2005). Wij werken ook met priming, self-convincing en houden rekening met de bevindingen van Kluger en De Nisi (1996) over de beste wijze om feedback te geven (bvb. op simulaties) die deelnemers aanvaarden en hun zelfvertrouwen vergroot.
 2. In de trainingen, coaching en beleidsadvies baseren wij ons inhoudelijk ook op bewezen methodes. Een en ander werd uitgebreid samengevat in het boek “Rond Leiderschap. De brug tussen wetenschap en praktijk.” van Patrick Vermeren, uitgegeven bij Academia Press. Een greep uit de bewezen wetenschappelijke modellen waarmee wij werken:
  1. de Big Five of 5 grote karaktertrekken van mensen, inclusief test NEO-PI-R (www.hogrefe.nl); in sommige coachingopdrachten en in assertiviteitstrainingen
  2. The interpersonal circumplex (soms ook bekend als de Roos van Leary, alhoewel dit vaak verkeerd wordt voorgesteld) om het gedragsrepertoire en het leiderschapsgedrag in kaart te brengen. Wij gebruiken hier de NIAS of de NIHS (EFCI) van Danny Rouckhout en Rik Schacht en de CLS360 ontwikkeld door Rouckhout, De Fruyt, Redeker, de Vries en Vermeren.
  3. De Zelfdeterminatietheorie; een moderne motivatietheorie.
  4. De ProMES-methode bij het meten en verbeteren van de productiviteit.
 3. In coaching werken wij voor bepaalde problemen (angstgerelateerd, assertiviteit, boosheid of dominantie) met de methode die zich het meest aan wetenschappelijk onderzoek heeft onderworpen en duidelijk (minstens 15%) werkzamer is dan andere methodes. Wij gebruiken daarbij met name geprotocolliseerde aanpakken uit de cognitieve gedragstherapie. Dit hoeft u niet af te schrikken, bv. geleidelijke blootstelling aan het voorwerp van angst wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om kinderen te leren zwemmen! Het is een zeer nuchtere aanpak waar hoofdzakelijk op drie domeinen wordt gewerkt: 1. inzicht verschaffen; 2. motivatie helpen verhogen; 3. gedrag helpen wijzigen. Soms wordt ook op gedachten gewerkt, maar meestal passen de gedachten zich vanzelf aan (bv. eens dat men ervaart dat men angst leert overwinnen, vind men het allemaal niet zo erg meer).

Verder sponsort PerCo ook intensief wetenschappelijk onderzoek. Momenteel betalen wij (derdebetalersstroom) 50% van de kostprijs van een doctoraalstudent bij de Vrije Universiteit Amsterdam, in het kader van leiderschap en het gebruik van de leiderschapstest CLS360 (circumplex leadership scan 360°).

Daarnaast werken wij mee aan een vervolgonderzoek van de vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde van de Universiteit Gent (Els Clays) waarbij we ProMES bij een aantal bedrijven of organisaties inzetten. Naast de gemiddelde productiviteitsverbetering (in % uitgedrukt ongeveer 17%, op basis van een meta-analyse uit 2008) is de hypothese van de Universiteit namelijk dat ook de werkgerelateerde stress en de ermee gepaard gaande ziektes (burnout, depressie, lage rugpijn, cardiovasculaire problemen) zullen verminderen.


Waarvoor staat de nuchtere aanpak?

DE NUCHTERE AANPAK.

Een slogan die staat voor:

 • Een eenvoudig en visueel aantrekkelijk model
 • Op basis van beproefde wetenschappelijke inzichten
 • Met een praktische en beklijvende toepassing…
 • … waardoor “zachte” vaardigheden leiden tot “harde” resultaten.

Hoelang bestaat PerCo al?

De naam was PerCo, maar wijzelf en het gros van onze klanten zeiden gemakkelijkheidshalve PerCo. PerCo bestaat al sinds 1988. PerCo is dus een blijver in de wereld van hrm, waar aanbieders komen en gaan.


Werkt PerCo uitsluitend in België?


PerCo werkt hoofdzakelijk voor en met organisaties die gevestigd zijn in België. Voor grote organisaties die intensief met ons samenwerken, gebeurt het wel eens dat de Belgische vestiging ons vraagt om een internationale training op te zetten. Voor goede klanten die echte partners geworden zijn, doen we dit dan ook graag. In 2010 is PerCo met Rockwool Nederland in zee gegaan. Rockwool werd erg aangesproken door onze wetenschappelijk onderbouwde aanpak inzake leiderschap en was sterk geïnteresseerd in de CLS360 leiderschapstest waarmee wij werken.

Wat bedoelt PerCo met ‘kennis delen’?

PerCo deelt graag zijn kennis met klanten. Sommigen vinden dit raar. Met deze kennisdeling beogen wij echter niet alleen een goed partnerschap met onze klanten, wij hebben ook een ‘hoger’ doel voor ogen dat onze eigen economische finaliteit overstijgt: wij hopen echt een bijdrage te kunnen leveren tot prettige samenwerking, minder stress en meer productiviteit in organisaties.

Er zijn twee argumenten die zouden pleiten tegen het delen van kennis:

 1. De kennis in de academische wereld is moeilijk toegankelijk en duur (abonnementen op tijdschriften zoals The Journal of Applied Psychology, The Leadership Quarterly…, losse onderzoeksartikels die ongeveer 25 euro per stuk kosten);
 2. Kennis verschaffen via opleidingen is onze core-business als privéorganisatie die moet inkomsten genereren en geen subsidies geniet.

Deze argumenten wegen echter niet op tegen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie om organisaties te helpen. Wij delen onze kennis deels gratis via onze website, maar zeker via een aantal boeken.


”Geven

Neen, kennisdeling betekent niet dat we dit altijd gratis doen.

Het komt er voor ons immers op aan een evenwicht te zoeken tussen kennisdeling enerzijds en anderzijds de bescherming van onze auteursrechten en onze (financiële) inspanningen. U vindt op onze website dan ook heel wat informatie terug, zoals literatuurlijsten, een trefwoordenregister en andere praktische informatie. Wij gaan er vanuit dat mensen respect hebben voor onze auteursrechten. Maar naïef zijn we echter niet en soms stellen we schendingen vast, waartegen we zeker optreden.


Er zijn wel meer bedrijven die uitpakken met wetenschappelijk bewezen methoden. Hoe waar is dat en hoe maakt PerCo hier het verschil?

PerCo zegt het niet alleen, maar doet het ook. Dit doen we onder meer door onze bronnen te vermelden. Zo telt het boek “Rond Leiderschap” meer dan 100 bladzijden bronnen.

Verder raden wij iedereen die met beweringen allerhande bestookt wordt aan grondig door te vragen naar de bronnen en zelf ook na te trekken. Zelf kritisch onderzoeken is de beste en leerrijkste manier om dergelijke slogans te onderzoeken op hun waarheidsgehalte. Het is niet betrouwbaar af te gaan op autoriteitsargumenten van mensen die zichzelf verkopen of blind te vertrouwen op de eerlijkheid van consulenten.

PerCo probeert zijn wetenschappelijke aanpak ook nog op andere manieren waar te maken. Klanten die wij coachen kunnen er op rekenen dat we volledig transparant zijn in de gebruikte methoden. Zo stellen we onze protocollen inzake het coachen van angst of boosheid ter beschikking. Deze zijn gebaseerd op bewezen werkzame aanpakken uit de cognitieve gedragstherapie.

Ten slotte werkt PerCo intensief samen met onderzoekers uit de academische wereld. Wij onderhouden niet alleen goede contacten met onderzoekers, wij raadplegen de wetenschappelijke literatuur om de vinger aan de pols van het onderzoek te houden en we investeren bovendien zelf in onderzoek. Wij hebben een contract van vier jaar met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij doen onderzoek naar leiderschap en het voor ons ontwikkelde instrument CLS360 (contactpersoon: Marleen Redeker). PerCo ondersteunt verder het interventieonderzoek van de Universiteit Gent naar Belstress, gebruik makend van de ProMES methode (contactpersoon: Els Claes). 


In welke talen werkt PerCo?

PerCo werkt hoofdzakelijk in het Nederlands, Frans en Engels. Soms ook in het Spaans


Waarom werkt PerCo niet met kwaliteitscertificaten?

Kwaliteitscertificaten zoals Q*For of een erkenning door de International Coaching Federation zeggen helemaal niets over de inhoudelijke kwaliteit.

Het mag dan misschien interessant zijn om te weten of een bedrijf goed scoort op vlak van de lay-out van het cursusmateriaal, de correctheid van de facturatie of andere technisch-materiële aspecten, interessanter lijkt ons dat de klant de zekerheid heeft dat de inhoud juist en (wetenschappelijk) verantwoord is. Tot nu toe vonden wij geen enkele instantie die deze inhoudelijke kwaliteit bewaakt. Methodes zoals Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) of typologische methoden (Jungiaans, Enneagram…) beantwoorden niet aan een inhoudelijke en wetenschappelijke toets. Zo komt het dat organisaties heel gemakkelijk een kwaliteitscertificaat kunnen verwerven, ook diegene die inhoudelijk pseudowetenschappelijke onzin brengen. PerCo bewijst daarom liever zelf welke kwaliteit wij bieden aan de hand van onze bronnen en bewijsmateriaal.

Wij gaan graag met u in gesprek en denk samen kritisch over inhoud en aanpak.


Heeft PerCo trainingsruimten?

PerCo beschikt over een grote trainingszaal en een coachinglokaal. Deze zijn gereserveerd voor de open trainingen en coachings. Heel uitzonderlijk organiseren wij voor goede klanten ook een in company training in onze lokalen als de beschikbaarheid dit toelaat.

Welke kwaliteitscertificaten hebben de PerCo coaches en facilitators?
Kwaliteitscertificaten zoals Q*For of een erkenning door de International Coaching Federation zeggen helemaal niets over de inhoudelijke kwaliteit.

Het mag dan misschien interessant zijn om te weten of een bedrijf goed scoort op vlak van de lay-out van het cursusmateriaal, de correctheid van de facturatie of andere technisch-materiële aspecten, interessanter lijkt ons dat de klant de zekerheid heeft dat de inhoud juist en (wetenschappelijk) verantwoord is. Tot nu toe vonden wij geen enkele instantie die deze inhoudelijke kwaliteit bewaakt. Methodes zoals Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) of typologische methoden (Jungiaans, Enneagram…) beantwoorden niet aan een inhoudelijke en wetenschappelijke toets. Zo komt het dat organisaties heel gemakkelijk een kwaliteitscertificaat kunnen verwerven, ook diegene die inhoudelijk pseudowetenschappelijke onzin brengen. PerCo bewijst daarom liever zelf welke kwaliteit wij bieden aan de hand van onze bronnen en bewijsmateriaal.

Wij gaan graag met u in gesprek en denk samen kritisch over inhoud en aanpak.


Voor welke klanten/doelgroepen werk PerCo?

PerCo werkt voor grote organisaties zowel in de privé-sector als binnen de overheid. We hebben een breed, complementair team van verschillende persoonlijkheden met hun eigen ervaring en achtergrond. Hierdoor hoeven we ons niet te beperken tot bepaalde sectoren. Zo werken we voor dienstverlenende bedrijven zoals banken en leasemaatschappijen, maar ook productiebedrijven in de chemie, bouw en industrie, naast lokale en federale overheden. Op onze website vindt u een referentielijst van klanten.


Wat denken klanten over PerCo?

De mooiste commentaar die we regelmatig krijgen, is dat we doen wat we vertellen. Daarnaast waarderen klanten vooral onze openheid, directheid en onze waarden zoals respect, eerlijkheid en transparantie. We praten klanten niet naar de mond, maar stellen hen voor om te luisteren naar onze argumenten. De laatste jaren waarderen heel wat klanten onze evidence based aanpak, zowel in de gesprekken als in onze opleidingen waar we er blijkbaar in slagen evidence based inhoud op een aangename manier in de praktijk om te zetten.


Welke toegevoegde waarde biedt PerCo?

Bij PerCo krijg je een trainings- en coachingsaanbod, waarvan de degelijkheid en effectiviteit empirisch onderbouwd is. Geen placebo-effecten, maar het echte ding. Niets wat wij hebben ‘uitgevonden’, maar wat we vonden in de wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen die we zelf volgden.

Dat kan alleen maar om dat je bij PerCo deelt in onze drang om op het gebied van hr-kennis met de kopgroep mee te zijn. We investeren daarom doelbewust zowel in onafhankelijk onderzoek (dat wordt uitgevoerd door academici aan Belgische en Nederlandse universiteiten) als in tijd om bij te blijven. We gaan met de klant een open gesprek aan, waarbij we ook durven uitdagen en in vraag stellen. We beschouwen het als een van onze rollen om vooroordelen te doorprikken en de klant de meest betrouwbare kennis aan te reiken. We waken er bovendien over dat onze trainingen niet alleen aangenaam en plezierig zijn, maar vooral ook bewezen werkzame componenten bevat (priming, self-convincing, negatieve en positieve modeling, discussiegroepen, simulaties op basis van de eigen praktijksituaties van de deelnemers enz.)

Zie ook Evidence-based


Hoe waarborgt PerCo de kwaliteit v/d trainers? Aan welke voorwaarden moeten jullie trainers voldoen?

Wij durven gerust stellen dat PerCo unieke inspanningen levert om de pedagogische kwaliteit van de trainers op een hoog niveau te brengen of te houden:

Alle trainers zijn ervaren mensen. Wij zetten geen juniors in die pas van school komen.

 • Alle trainers zijn verbonden door een exclusiviteitcontract op vlak van training, coaching en hr-advies. PerCo werkt niet met freelancers. Op die manier kan PerCo voortdurend de kwaliteit van haar trainers bewaken en opvolgen. Elke nieuwe trainer gaat door een bad van opleidingen volgen bij collega’s. Als ze er klaar voor zijn, gaan ze ook door de 12-daagse opleiding “Masterclass Evidence Based Coaching” waarin ze technieken en protocollen uit de cognitieve gedragstherapie krijgen aangeleerd.
 • Daardoor hebben wij ook een gedragen collectieve ambitie en betekent dit dat inhouden, modellen en methodieken op een consequente (evidence based) wijze worden uitgedragen (weliswaar met nuances in de individuele stijl).
 • Elke drie weken vindt een vergadering plaats, waarvan 2,5 uur wordt gespendeerd aan opleiding:
  • Intervisies
  • Werken rond evidence based trainingsmethodes of inhoud
  • Bespreken van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
  • Interne opleiding (bv. faciliteren van groepen, voeren van simulaties)

Vaak worden deze sessies ingevuld door wetenschappers met een zeer specifieke kennis over een wetenschappelijk domein (prof. Mark Nelissen over emoties en evolutietheorie; prof. Filip de Fruyt over de Big Five persoonlijkheid; prof. Frederik Anseel over feedback en de informele feedbackcultuur; Griet Vandermassen over man-vrouw verschillen…)

Voor grotere projecten zijn alle trainers vanaf de start betrokken en denken en doen actief mee in het ontwerp van het traject. Dit vergemakkelijkt bij de uitvoering de inzet van meerdere trainers in functie van uw vraag en onze planning.

Ook voor onze eigen projecten benutten wij de meerwaarde van teamwerk, tenslotte leert wetenschappelijk onderzoek ons dat beslissingen via overleg met meerdere personen tot een betere kwaliteit leiden. U als klant profiteert daar uiteraard ook van.

PerCo heeft abonnementen lopen op wetenschappelijke bronnen:

 • Het toptijdschrift Journal of Applied Psychology
 • Het toptijdschrift The Leadership Quarterly◦Een e-abonnement op het e-tijdschrift Gedrag en Organisatie
 • Een toegang tot de database (PsychInfo) van de APA (American Psychological Association)

Deze informatie wordt telkens bij verschijning doorgenomen en relevante informatie wordt doorgegeven en cursusmateriaal waar nodig aangepast.


Doet PerCo zelf aan onderzoek?

PerCo doet niet zelf aan onderzoek. We zijn van mening dat we daarvoor te weinig tijd hebben, maar bovendien dat het ons daarbij zou ontbreken aan de nodige onafhankelijkheid en expertise. Wetenschappelijk onderzoek stelt hoge eisen aan de zorgvuldigheid en de deskundigheid waarmee experimenten moeten worden opgezet. Daarom kiest PerCo er voor om onderzoek te laten uitvoeren door onafhankelijke onderzoekers. Zo werken we onder meer samen met onderzoekers van de vrije Universiteit Amsterdam (Marleen Redeker, Reinout De Vries en Marc Van Vugt) en de Universiteit Gent (Maarten Vansteenkiste, Els Clays).


Waar haalt PerCo “zijn mosterd”?

PerCo is geabonneerd op een aantal wetenschappelijke toptijdschriften:

 •  Journal of Applied Psychology
 • The Leadership Quarterly
 • Academy of Management Journal
 • Het e-tijdschrift Gedrag en Organisatie

PerCo heeft ook toegang tot de database (PsychInfo) van de APA (American Psychological Association) en de ProQuest database (via CEBMA – het Centrum voor Evidence Based Management).

Al deze informatie wordt bij verschijning doorgenomen, relevante informatie wordt doorgegeven en verwerkt in het cursusmateriaal dat, waar nodig, aangepast wordt. Wij kunnen ondertussen ook bogen op een uitgebreide bibliotheek. Het spreekt vanzelf dat onze klanten en partners mogen delen in deze schatkamer van empirische en betrouwbare kennis.

Daarnaast onderhouden wij intensieve contacten met academici en nodigen wij deze regelmatig uit op ons driewekelijks leermoment. Uit onze lange lijst genodigden onthouden wij onder andere: Filip De Fruyt (persoonlijkheid), Frederik Anseel (feedback en informele feedbackomgeving), Mark Nelissen (gedragsbiologie), Maarten Vansteenkiste (Zelfdeterminatietheorie), Jordi Quoidbach (Positive psychology) en Griet Vandermassen (man/vrouwverschillen).

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek