PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Aanbod

Werken jullie met e-learning?

Wij plannen de ontwikkeling van een laagdrempelige online assertiviteitstraining. Voorzien medio 2012.

Andere gedragstrainingen voorzien wij niet, gelet op het ontbreken van wetenschappelijke bewijzen (in top peer review) voor de werkzaamheid van e-learning voor het wijzigen van gedrag (behalve therapie – zie ondermeer www.interapy.nl ). Dit werkt wel goed voor technische trainingen (kennisoverdracht).


Hoe past de Evidence Based aanpak binnen PerCo's aanbod?

De empirische onderbouwing van PerCo’s methoden werkt door op twee niveaus:

  • de pedagogische methoden waarvan de werking proefondervindelijk bewezen is (zoals priming, self-convincing, negatieve en positieve modeling, discussiegroepen of simulaties op basis van de eigen praktijksituaties van de deelnemers).
  • de inhoud van de cursussen of handouts zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de laatste stand van zaken van de wetenschap, zodat uw medewerkers steeds de meest up-to-date, betrouwbare en accurate inzichten meekrijgen.


Biedt PerCo ook opleidingen op maat?

Jazeker, dat is onze hoofdactiviteit.


Voor welke klanten/doelgroepen werk PerCo?

PerCo werkt voor grote organisaties zowel in de privé-sector als binnen de overheid. We hebben een breed, complementair team van verschillende persoonlijkheden met hun eigen ervaring en achtergrond. Hierdoor hoeven we ons niet te beperken tot bepaalde sectoren. Zo werken we voor dienstverlenende bedrijven zoals banken en leasemaatschappijen, maar ook productiebedrijven in de chemie, bouw en industrie, naast lokale en federale overheden. Op onze website vindt u een referentielijst van klanten.


Levert PerCo ook sprekers voor een congres, studiedag of ander event?

Jazeker, indien dit met een hr-thema te maken heeft waarin wij expertise hebben.


In welke talen werkt PerCo?

PerCo werkt hoofdzakelijk in het Nederlands, Frans en Engels. Soms ook in het Spaans.


Geven jullie ook tweetalige opleidingen?

Soms, in uitzonderlijke en goed gemotiveerde omstandigheden wel. Voor gedragstrainingen is het echter beter dat iedereen die in de eigen taal doet, omdat men daarbij moet kunnen beschikken over de nuances en betekenissen die men slechts in de eigen taal kan uitdrukken.


Doet PerCo ook teambuilding?

PerCo kiest doelbewust voor teambuilding-projecten onder de vorm van workshops die we begeleiden op gebied van draaiboek, verloop, procedure en werkvormen. Doel en inhoud worden bepaald door het team. Dit is geen opleiding of training waarin PerCo het voortouw neemt.


Er bestaan ook louter fun-teambuildings en daarvoor verwijzen we naar partners.

Van teambuildings waarbij men van ons verwacht dat we op basis van enkele observaties buiten de werkcontext (pseudowetenschappelijke) conclusies trekken, blijven we ver af. We vinden dit niet verantwoord. Mensen gedragen zich namelijk vaak verschillend naargelang de context (of gedraagt u zich identiek thuis als op het werk?…)

Onze aanpak bestaat uit enkele stappen:

   • Het thema, doel en inhoud van de workshop zijn eerst het voorwerp van een diepgaand gesprek dat we voeren met de verantwoordelijke, de opdrachtgever, meestal de teammanager. Dit gesprek heeft als doel de context, de doelstelling en de inhoud te verhelderen, voor onszelf, maar ook voor de opdrachtgever.
   • Vervolgens gaan wij op zoek naar het meest geschikte scenario en passende werkvormen om de inhoud zo adequaat mogelijk te exploreren en het beoogde doel te bereiken.
   • Het uitgewerkte voorstel wordt dan met de opdrachtgever besproken tot we het eens zijn over de aanpak.

De onderwerpen die voor dergelijke vorm van teambuilding in aanmerking komen zijn velerlei:

   • een strategische denkoefening
   • een planning opmaken voor de komende projecten (en daar zo groot mogelijke eensgezindheid over bereiken)
   • een reflectie over het functioneren als team
   • elkaar beter leren kennen
   • op een efficiëntie manier problemen oplossen
   • afspraken maken over samenwerking met andere teams
   • teamdoelstellingen bepalen.

Soms is de aanleiding het inter-persoonlijk (dis)functioneren: conflicten, gebrekkige samenwerking, verdeeldheid (coalities, subgroepen, …) of onvrede met de hiërarchie. Bij veel conflicten tussen teamleden is de onenigheid veelal symptoom of gevolg van een dieperliggende oorzaak. Er is weinig te doen aan het feit dat teamleden moeilijk met elkaar kunnen praten, dat vergaderingen vastlopen in eindeloze discussies, dat de ‘sfeer niet goed zit’, dat het vertrouwen ontbreekt of er te weinig initiatief word getoond zonder eerst op zoek te gaan naar de mogelijke redenen van deze fenomenen. Pas als daarover een consensus bereikt kan worden met alle betrokken kan PerCo een programma uittekenen om de oplossingen vorm te geven.

Als het team op zoek is naar middelen om zijn werking te verbeteren, kunnen we hen via facilitatietechnieken helpen om hun probleem helder te krijgen en ook naar oplossingen te zoeken.

De teambuilding van PerCo is dus gericht op teamgebonden doelen en lijkt daarom in niets op sommige activiteiten, waarbij men ‘samen iets doet’ en waarbij pseudowetenschappelijke analyses soms meer kwaad dan goed doen.


Ik organiseer een reflectiedag over een hr-thema, kan PerCo mij daarbij helpen?

PerCo denkt graag mee over de manieren waarop je zo’n dag kan invullen en geeft advies voor een mogelijke aanpak.

PerCo kan tijdens die dag werkgroepen begeleiden als facilitator, wat als voordeel heeft dat je een neutrale begeleider hebt en je jezelf kan concentreren op je eigen inhoudelijke bijdrage.

PerCo kan ook input geven of inhoudelijk meewerken, voor zover het gaat over een thema waar wij voldoende expertise in huis hebben en het niet indruist tegen onze kennis, onze eigen visie en waarden.


Wat doet PerCo op vlak van veranderingsmanagement?

Wij hebben zowel ervaring met het in gang zetten van de verandering (leading change), als met het uitwerken en verankeren van de verandering (managing change).

Onze interventies kunnen gericht zijn op:

    • het adviseren van de organisatie in verandering.
    • het coachen van de mensen die de verandering moeten (bege)leiden.
    • het opleiden en trainen van de leidinggevenden in de nodige veranderingsvaardigheden.
    • het faciliteren van workshops.


Doet PerCo aan competentieontwikkeling?

In de letterlijke zin van het woord: door onze interventies beogen wij de ontwikkeling van bepaalde competenties te versterken, meer bepaald in de domeinen van communicatie en leidinggeven. Over competentieontwikkeling als platgetreden begrip in hr zijn wij zeer voorzichtig. Er wordt veel gesproken en geschreven over competenties ,terwijl geen empirisch bewijs voorhanden is dat competentiegericht opleiden daadwerkelijk effectief zou zijn.

Het weinige dat duidelijk is, is dat we ons gedrag (of dat van medewerkers) niet kunnen loskoppelen van zaken zoals wil en motivatie om te veranderen, attitudes, normen en waarden, en karakter(trekken). Het menselijk gedrag, ook op de werkvloer, is een zeer complex samenspel van factoren. Zaken zoals het hanteren van diverse vergaderstijlen, gebruik van vergadertechnieken, open vragen stellen of presentaties opmaken, zijn natuurlijk goed trainbaar.

Precies om deze complexiteit op een degelijke manier te vatten, pleiten wij voor een geïntegreerde aanpak op drie niveaus:

     • Organisatie: wat kan de organisatie doen?
     • Team: wat kan op team- of afdelingsniveau gebeuren?
     • Individueel: wat kunnen we doen op niveau van de individuele medewerker?


Wat is het verschil tussen een workshop en een training?

Bij een training ligt de volledige inhoud in principe op voorhand vast (zowel ‘wat’, als ‘hoe’), hoewel wij natuurlijk heel veel plaats voor interactie en vragen inruimen. Bij een workshop daarentegen liggen het thema en het proces vast, maar niet de inhoud want die is voor een groot deel afhankelijk van de input van de deelnemers. Ook de rol van de begeleider is verschillend. Bij een workshop waarbij de begeleider zich totaal niet bemoeit met de inhoud, spreken we van een facilitator. Deze persoon is expert in het begeleiden van processen en hoeft inhoudelijk geen expert te zijn. In tegenstelling tot een trainer blijft hij in principe neutraal. Een trainer is een expert met betrekking tot de inhoud en het thema van de training. Tot slot is het aantal deelnemers ook verschillend: aan een workshop kunnen 15 tot 20 personen deelnemen, om de effectiviteit van een (gedrags)training te kunnen garanderen zijn er maximum 9.


Wanneer kiezen voor een coaching en wanneer voor een training?

Coaching en training zijn allebei interventies. Daarbij is het van belang te weten wat de aanleiding is voor de interventie en wat je er mee wil bereiken.

Het is dan ook goed om het onderscheid te kennen tussen training en coaching. Een training is in principe een interventie die in groep gebeurt, vaak met als doel kennis over te dragen (gedeelte opleiding) en vaardigheden in te oefenen (gedeelte training). Coaching daarentegen gebeurt vaak individueel, omdat de problematiek verder gaat dan alleen maar het ontbreken van kennis en vaardigheden, alhoewel dit natuurlijk wel een onderdeel van de coaching kan zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over de emoties zoals angst of boosheid, zaken die vaak meer te maken hebben met de dispositionele aspecten (biologie) van ons gedrag, dan wel de situationele aspecten (omgeving, sterke situaties die ‘iedereen hetzelfde gedrag opleggen’…). Wanneer je voor wat kiest, hangt dus vooral af van wat de aanleiding is van de vraag of wat de oorzaak is van het probleem. Als je vaststelt dat iemand een bepaald gedrag niet stelt, enkel omwille van het ontbreken van de juiste kennis of vaardigheden, opteer dan voor een (open) training. Is er meer aan de hand (motivatie, angst, boosheid, …) kies dan voor een individuele coaching.


Is er een verschil tussen coaching en therapie?

Alhoewel in wetenschappelijk georiënteerde coaching en therapie vaak dezelfde technieken worden gebruikt, is er is wel degelijk een verschil tussen beide. Het verschil ligt in het feit of men al dan niet met een ziektebeeld (pathologie) te maken heeft.

Denk bijvoorbeeld aan de angst van een verkoper die wekelijks een aantal prospectieopdrachten moet uitvoeren en die bang is voor negatieve reacties van potentiële klanten. Denk aan de bereidwillige medewerker die nooit neen durft zeggen tegen de collega’s en daardoor overwerkt en misschien wel prikkelbaar wordt. Of aan de opvliegende medewerker, die snel kwaad wordt wanneer hij geen gelijk krijgt of wanneer collega’s op zijn (specialisten)domein komen?

Deze mensen zijn niet ziek, maar om ze te begeleiden heb je iemand nodig die een minimale scholing en ervaring heeft in betrouwbare psychologische begeleidingstechnieken.

Sommige symptomen kunnen een indicatie zijn dat er meer aan de hand is: een depressie of burn-out, angststoornissen of persoonlijkheidsstoornissen. Dan moet een diagnose gesteld worden door een arts of een klinisch psycholoog. Bij deze indicaties is therapie nodig en is coaching niet aangewezen. De wet schrijft trouwens voor dat ziektebeelden door professionals in de gezondheidszorg moeten worden behandeld.


Kan je de CLS360 gebruiken voor evaluatie of promotie?

Er zijn de laatste jaren heel wat wetenschappelijke argumenten geformuleerd die pleiten voor het gebruik van de CLS360 bij de evaluatie of promotie van medewerkers. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals het op voorhand inlichten (en schriftelijk akkoord vragen) van de deelnemers.

U vindt uitgebreide informatie over deze aspecten in het boek “Rond Leiderschap. De brug tussen wetenschap en praktijk.” (Patrick Vermeren, Academia Press). Contacteer ons voor een uittreksel.

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek