PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

CBS360 – Circumplex Behaviour Scan 360°

Identificeer, meet en ontwikkel de communicatiestijl van medewerkers

De Circumplex Behaviour Scan 360° (CBS360) is een nauwgezet, wetenschappelijk tot stand gekomen meetinstrument om het interpersoonlijke gedrag van mensen in kaart te brengen. Het geeft hen inzicht in hoe ze in interactie gaan met anderen. Dit inzicht stelt hen in staat een meetbare gedragsverandering te realiseren met effectievere prestaties als eindresultaat.

De CBS360 bestaat uit 116 items die peilen naar 8 interpersoonlijke stijlen, geclusterd in vier kwadranten: assertieve, adaptieve, vermijdende en agressieve communicatie.

Interpersoonlijke gedragingen — de bouwstenen van relaties en samenwerking

Interpersoonlijk gedrag is het gedrag en de acties die menselijke relaties kenmerken. Het gaat om de manier waarop we communiceren, zowel met woorden als met non-verbaal gedrag (zoals lichaamstaal of gelaatsexpressies). Om doeltreffend te zijn in ons gezinsleven, onze vriendschappen en op het werk, is het van belang dat we ons bewust zijn van hoe wij ons gedragen en welk effect dit heeft op anderen. Ons gedrag is immers bepalend voor onze relaties (op het werk); en die relaties hebben op hun beurt een impact op de kwaliteit van ons werk, leven en welzijn.

De 8 interactiestijlen

Het interpersoonlijk circumplex vormt de basis voor hoe we de communicatiestijl van mensen identificeren, meten en ontwikkelen. In tegenstelling tot andere communicatiemodellen, biedt de CBS360 zicht op het complete gedragsrepertoire van mensen en alle interactiestijlen.

Wat kunnen medewerkers doen om hun stijl van communiceren te verbeteren?

De CBS360 geeft mensen inzicht in hun huidige interactiestijl en hoe ze zich ideaal gezien zouden willen gedragen. Ook de feedback van hun leidinggevende(n), collega’s, medewerkers en andere betrokkenen – tot 25 personen – wordt bevraagd; en dit geeft een duidelijk beeld van hoe anderen hun stijl van communiceren ervaren.

Op basis van deze feedback kunnen medewerkers een persoonlijk ontwikkelingstraject uitstippelen om hun stijl van communiceren (nog) te verbeteren. Dit kan onder meer door gerichte oefeningen, het volgen van (klassikale) opleidingen en individuele coaching met een concreet oefen- of stappenplan.

CBS360 Praktisch

PerCo heeft de exclusieve rechten voor de testverdeling van de CBS360 voor België en Nederland. Als distributeur staat PerCo in voor het enerzijds certificeren van professionals in het gebruik van de CBS360 en anderzijds voor de verdeling van het instrument binnen België en Nederland.

Wat is de kostprijs van de CBS360?

Een CBS360 feedbackbevraging kost € 100* per deelnemer. Een deelnemer vult een zelfbeoordeling en een ideale zelfbeoordeling (facultatief) in en kan tot 25 respondenten uitnodigen om over hem/haar feedback te geven. De kostprijs van een debriefing (3u) met een gecertificeerde consultant bedraagt € 906,08 euro*. Een debriefing kan georganiseerd worden op ons kantoor te Kontich of op een andere locatie (in onderling overleg met de consultant – verplaatsingskosten aan € 0,43/km).

*Prijzen excl. BTW.

Hoe verloopt de afname van de CBS360?

De afname verloopt volledig geautomatiseerd via een online testplatform – www.thedevelopmentplatform.com – waarbij de deelnemers uitgebreid advies en instructies krijgen. Bij het selecteren van respondenten krijgen de deelnemers het advies om enkel personen uit te nodigen die hen al langer dan 6 maanden kennen. We adviseren deelnemers ook om hun respondenten vooraf persoonlijk toe te lichten waarom ze hen vragen om feedback te geven. De deelnemers registreren daarna de namen en e-mail adressen van hun respondenten op het online testplatform, dat automatisch gepersonaliseerde e-mails met instructies naar de respondenten verstuurt. Wanneer een CBS360 bevraging is opgestart, krijgen de respondenten 3 weken de tijd om de bevraging in te vullen.

De CBS360 bevraging bestaat uit 116 items gevolgd door 3 open vragen. Bij deze open vragen kunnen respondenten hun persoonlijke woordelijke commentaren invullen, deze vormen een extra bron van feedback voor de deelnemer.

Nadien ontvangt de deelnemer een persoonlijk feedback rapport tijdens een 1-op-1 debriefing met een gecertificeerde consultant.

Een unieke eigenschap van de CBS360 is dat de individuele feedback van respondenten zichtbaar is in het rapport – weten van wie bepaalde feedback komt, helpt immers om deze beter te begrijpen en er uit te leren. Feedback op naam is echter niet verplicht; respondenten kunnen ook kiezen om anoniem te blijven. Anonimiteit wordt steeds gewaarborgd.

Wat krijgt de deelnemer en wat krijgt de organisatie?

De deelnemer krijgt een uitgebreid en mooi gedocumenteerd feedback rapport. Het interpersoonlijk circumplex en de interactiestijlen worden toegelicht om aansluitend over te gaan naar de persoonlijke resultaten. Deze worden weergegeven onder de vorm van grafieken voor zowel de zelfbeoordeling, de ideale zelf als de beoordelingen van alle respondenten. De resultaten van de respondenten worden op individueel niveau en per respondentengroep (gemiddelden) weergegeven. Op elke grafiek wordt een indicatie van de (Belgisch-Nederlandse) normgroep weergegeven waarmee de deelnemer zijn persoonlijke resultaten kan vergelijken.

Indien een organisatie kiest om de CBS360 zuiver voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden in te zetten, blijven de persoonlijke resultaten volledig vertrouwelijk tussen de deelnemer en de gecertificeerde consultant. Wanneer de CBS360 deel uitmaakt van een (strategisch) HR-project, krijgt ook de organisatie inzicht in de individuele resultaten. Het spreekt vanzelf dat alle deelnemers in dit geval vóór aanvang een CBS360 bevraging op een transparante en eerlijke manier ingelicht worden via een (op zijn minst schriftelijke) bedrijfscommunicatie (HR of Management Team of…). Het is voor een organisatie vaak heel nuttig om naast feedback op individueel niveau ook feedback op groepsniveau te bekomen. Er kan een groepsrapport opgemaakt worden voor een team, een afdeling of zelfs een hele organisatie. De anonimiteit van deelnemers wordt ook bij groepsrapporten altijd gewaarborgd.

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Tijdens een persoonlijke (1-op-1) debriefing doorloopt een gecertificeerde consultant met de deelnemer de belangrijkste aspecten van het CBS360 feedback rapport. De consultant helpt ook bij het in kaart brengen van de actuele werkcontext om zo de feedback beter te plaatsen en nuttiger te maken voor de deelnemer. Ten slotte streeft de consultant ernaar om de eventuele feedback te consolideren tot max 2 à 3 ontwikkelingspunten en tips. Onderzoek toont immers aan dat deze praktijk de kans op een effectieve gedragsverandering verhoogt. Een standaard debriefing kan uitgebreid worden met een extra sessie waarbij de consultant samen met de deelnemer aan de slag gaat om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

Wie kan de CBS360 afnemen en bespreken?

De CBS360 kan zowel worden afgenomen door een externe consultant of opleidingsbedrijf als door een erkende testafnemer binnen uw bedrijf. Wij adviseren bedrijven uitdrukkelijk om de CBS360 te laten terugkoppelen door een gecertificeerde consultant of door een persoon in het bezit van een Master-diploma in de psychologie (klinische, experimentele of arbeids- & organisatiepsychologie).

>> Lees meer over de mogelijkheden tot certificering op www.cls360.com
>> Bekijk hier een voorbeeld van een individueel feedback rapport

 

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek