PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. PerCo bvba spant zich in om de inhoud van deze website zo actueel en relevant mogelijk te maken. Toch blijft het altijd mogelijk dat de inhoud niet accuraat of zelfs onjuist is. De verstrekte gegevens hebben dan ook een louter kennisgevend karakter en binden PerCo bvba in geen enkel opzicht. PerCo bvba garandeert ook geenszins de juistheid of deugdelijkheid van de vermelde gegevens.
  2. Gebruik van de website voor welk doel dan ook gebeurt uitsluitend voor rekening en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Perco BVBA aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid, noch met betrekking tot de inhoud van de website of de daarin vermelde links, noch met betrekking tot de beschikbaarheid van de gegevens
  3. Het gebruik van de website gebeurt geheel op eigen risico. Gebruikers mogen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van PerCo bvba, enkel ten privaten titel en zonder winstoogmerk kennisnemen van de website.
  4. PerCo bvba behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de publicatie van de website stop te zetten, de inhoud ervan naar eigen inzicht te wijzigen, uit te breiden of te beperken. PerCo bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke wijziging waarvan de gebruiker de gevolgen dient te aanvaarden
  5. PerCo BVBA plaatst op de website gekoppelde bestanden, ‘links’ naar websites, adressen, of gegevens van derden. Een dergelijke koppeling houdt geen bevestiging of akkoord in met de inhoud van de bestanden waarnaar wordt verwezen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van deze koppelingen. PerCo bvba aanvaardt terzake geen enkele verantwoordelijkheid.
  6. PerCo bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel opzicht aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
  7. Gebruik van de webpagina zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PerCo bvba kan een inbreuk inhouden op intellectuele rechten van zowel PerCo BVBA als derden, alsook een schending van de regelgeving m.b.t. privacy. PerCo bvba is niet verantwoordelijk voor welk gebruik dan ook van deze webpagina door derden waarvoor niet uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming werd verleend. Het louter gedogen van het gebruik kan niet als toestemming terzake worden beschouwd.
  8. Bij gebruik zonder toelating van auteursrechtelijk beschermd materiaal eigen aan PerCo bvba of de aan haar verwante rechtspersonen verbindt de gebruiker er zich toe ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag te betalen aan PerCo bvba van 5.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van PerCo bvba de door haar reëel geleden schade te vorderen, vermeerderd met het dubbele van de normale marktwaarde van het gebruik van het auteursrechtelijk materiaal.
  9. PerCo bvba behoudt zich het recht voor om eenieder zonder opgave van enige motivering het gebruik te ontzeggen van deze webpagina en/of van bepaalde diensten ervan. Ter controle hiervan behoudt PerCo bvba zich het recht voor om de toegang tot de webpagina en elk gebruik ervan na te gaan, op te volgen en bij te houden. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk PerCo bvba hiervoor toestemming te verlenen.
  10. De gebruiker verbindt er zich toe PerCo bvba, diens medewerkers (zelfstandig of in ondergeschikt verband), vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners te vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken en vorderingen, zo in rechte als in feite, die gegrond zouden zijn op diens gebruik van de website in de meest brede betekenis. Deze vrijwaring houdt tevens tussenkomst in voor alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals o.m. de kosten voor rechtsbijstand, deskundigen, accountants enz. waarvan PerCo BVBA oordeelt dat deze nodig zijn ter bescherming van haar rechten en deze van haar medewerkers voormeld.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben op deze webpagina dienen gericht te worden aan PerCo bvba.

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek