PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Aanbod Coaching

Op vlak van individuele coaching biedt PerCo u diverse aanpakken aan die elk op zich een toelichting vergen.

  • Vaardigheidscoaching
  • Individuele Coaching
  • Executive Coaching

Vaardigheidscoaching

Na een training in een gedragsvaardigheid bieden wij voor de bedrijven die het wensen nog een individuele coaching als begeleiding tijdens het natraject aan. Deze vorm van coaching beoogt een vooraf afgesproken set van ‘trainable’ vaardigheden definitief te verwerven, aangewezen als opvolging na een vorming. Na volgende trainingen is vaardigheidscoaching meestal een zeer rendabel gegeven:

  • Opleiding Klantgerichte Verkoopvaardigheden
  • Driedimensioneel Onderhandelen
  • Overtuigend Presenteren
  • Facilitation Skills (begeleiden van ‘democratische’ werkgroepen)

Individuele coaching (“transformationele coaching”)

Dit type coaching heeft tot doel een oplossing te helpen vinden voor problemen of uitdagingen die een persoon beletten optimaal te functioneren of die hij moet overwinnen om een stap in de carrière te maken. Deze vorm van coaching komt veel voor in het management en bij de begeleiding van kaderleden met een doorgroeipotentieel naar hogere functies of functioneringsproblemen.

Als er een gedragswijziging wordt beoogd met de coaching wordt in deze vorm van coaching ook “actief-directief” gewerkt door de coach. Dit door bijvoorbeeld een beroep te doen op bepaalde technieken van de cognitieve therapie (bijvoorbeeld cognitieve herstructurering voor mensen met assertiviteitsproblemen, voor mensen met overkritisch gedrag enz.).

Verder gebruikt de coach ook de “Socrates-methode” (er wordt beroep gedaan op de eigen ervaring en het waarnemingsvermogen van de coachee), rollenspelen, videofeedback enz…

De ganse cyclus kan worden doorlopen – van het in kaart brengen en onderzoeken van het probleem tot het inoefenen van de nieuwe gedragingen. De coaching zal zowel input verschaffen als ‘uitdagen’, aanzetten tot anders denken, tot zelfs anders ‘zijn’. Dit laatste betekent dat de coachee zichzelf zal in vraag stellen en dat de coach hem zal begeleiden om nieuwe denkpistes en handelswijzen te ontdekken en te ontwikkelen.

Executive coaching

Deze vorm van coaching wordt vooral ingezet bij topleidinggevenden.

Hét wezenlijke onderscheid met de “transformationele coaching” ligt hem vooral in de input. Vaak verwachten mensen op executive niveau namelijk van de coach dat hij zelf expert is in verschillende domeinen en over een degelijke, wetenschappelijke onderbouwde kennis en vaardigheid beschikt. De coach is veeleer een expertcoach die naast een straffe inhoudelijke bagage op de gecoachte terreinen natuurlijk ook over de vaardigheden en methoden van de transformationele coach blijft beschikken en op gepaste en gewenste momenten hiervan gebruik maakt.

Topleidinggevenden wensen vaak directe input van de coach, vooraleer ze verder durven gaan en zichzelf ‘bloot geven’, inclusief hun zwaktes.

PerCo heeft een rijke ervaring met Executive Coaching van directeurs, afgevaardigd bestuurders, enz.

Praktisch

Omwille van de vertrouwelijkheid en het creëren van een “low threat” sfeer raden wij aan de coachingsessies te laten doorgaan in onze lokalen. Enkel indien coachee en coach besluiten over te gaan tot “observaties” is een verplaatsing aangewezen (vaak voorkomend bij vaardigheidscoaching).

Het coachingtraject gaat uit van gemiddeld 6 sessies, gespreid over 6 tot 9 maanden. Wij vragen dat onze klant zich ertoe engageert dat de coachee het recht heeft op het opnemen van 6 sessies. Indien coach en coachee beslissen dat minder sessies nodig zijn, dan wordt in onderling overleg het coachingtraject vervroegd afgesloten. Het bedrijf betaalt dan slechts de opgenomen sessies.

  • Indien de vraag tot coaching niet uitgaat van de coachee zelf, maar van de hiërarchie of van hr (om nieuw gedrag te ontwikkelen, ongewenst gedrag te wijzigen…) is het aangewezen een deel van de eerste sessie te besteden aan het scherpstellen van de doelstellingen, de verwachtingen (het gewenste gedrag) en eventuele meetcriteria voor de opdrachtgever. In dit gesprek zijn dan drie partijen betrokken: de coachee, de coach en de opdrachtgever (hiërarchie of hr).
  • Indien de vraag tot coaching spontaan uitgaat van de coachee (bijvoorbeeld na een 360° feedback en nadat hem/haar de mogelijkheid tot coaching werd aangeboden), hoeft er geen gesprek met drie partijen plaats te vinden: de onderwerpen van de coaching worden tussen coach en coachee bepaald, waarbij de coach er zich ten aanzien van het bedrijf wel steeds toe verbindt binnen de professionele context te blijven en de belangen van het bedrijf te bewaken.

Per sessie wordt gerekend met 4 u: elke coachingsessie tussen coach en coachee neemt 3u in beslag. De coach spendeert gemiddeld nog 1u aan het begeleiden op afstand (contact per mail, doorsturen van cursusmateriaal, verwijzing naar naslagwerken enzovoort, nalezen en becommentariëren van huistaken en vragen van de coachee…)

De coachee dient zich te verbinden om tussentijds te werken aan zogenaamde huiswerkopdrachten. De begeleiding over 6 tot 9 maanden kan namelijk slechts succesvol zijn als de coachee een inspanning wil leveren tussendoor die vele malen de uren van de coaching zelf overschrijdt. Indien de coach ervaart dat de coachee geen inspanning wil leveren tot het bereiken van het vooraf aangegane engagement, kan de coach (van PerCo) ook om die redenen ten allen tijde het coachingtraject onderbreken. Het bedrijf ontvangt dan het bericht dat de coach heeft besloten de coaching vervroegd af te sluiten, wat natuurlijk een uitermate belangrijk signaal is in het geval de initiële vraag voor coaching uitging van de hiërarchie of hr. Het bedrijf betaalt dan slechts de opgenomen sessies.

Indien meerdere mensen uit een zelfde hiërarchische lijn dienen te worden gecoacht op hetzelfde tijdstip, zal in onderling overleg een andere coach aangesteld worden.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek