PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Aanpak Coaching

Functie- en betekenisanalyse

Een goede oplossing vinden voor een probleem is maar mogelijk als men de echte oorzaken van een probleem kent. Dit is een basisvereiste bekend in de cognitieve gedragstherapie. De coach gaat op zoek naar de betekenis die iemand geeft aan een bepaalde gebeurtenis. Deze betekenis zijn een aantal overtuigingen, automatische gedachten die bij de coachee in die situatie optreden. Verder gaat de coach na waarom de coachee een bepaald gedrag stelt (= de functie): wat zijn de bekrachtigers die het gedrag in stand houden? Nadat de coach een grondige functie- en betekenisanalyse heeft opgesteld zal hij deze vaak toetsen. Als blijkt dat zijn hypothetische analyse juist is, zal hij de functie- en betekenisanalyse uitleggen aan de coachee en hem aldus inzicht geven in de aard van zijn problematiek, maar ook al in de meest aangewezen oplossingen. De functie- en betekenisanalyse heeft dus twee functies: een analyse maken en inzicht verschaffen aan de coachee waardoor de motivatie verhoogt.

Cognitieve technieken

Dit zijn technieken om de betekenis die iemand aan een bepaalde gebeurtenis of situatie hecht te wijzigen en zo de motivatie te verhogen. Bij angst worden meestal volgende technieken gehanteerd: het wijzen op de lange termijngevolgen van het eigen gedrag, de rolomkering, het keuzediagram. Dit vergt een grote vaardigheid van de coach en kan hier niet verder uiteengezet worden.

Graduele aanpak

Een graduele aanpak betekent dat je mensen op een geleidelijke manier blootstelt aan wat hen angst aanjaagt. In België heeft men het vaak over het opstellen van een angsthiërarchie, in Nederland spreekt men vaak van een angstladder. Het komt er op neer dat je de situaties rangschikt volgens intensiteit van de angst: van weinig angst naar veel angst. Het is de bedoeling mensen dan bloot te stellen aan die situaties – dus eerst diegenen die weinig angst oproepen. Op het internet en in boeken over cognitieve gedragstherapie vind je vaak de term exposure in vivo als een voorbeeld van een blootstellingstechniek. Het is de eigenlijke blootstelling die de angst doet verminderen. Het vergt echter veel geduld, creativiteit en ervaring van de coach om samen met de coachee een graduele aanpak te vinden. Want hoe ga je bijvoorbeeld gradueel kunnen te werk gaan als de coachee presentaties voor directieleden vreest, en voor niemand anders. Het wordt nog moeilijker als deze presentaties slechts één of tweemaal per jaar plaats vinden…

Emotiebeheersingsstrategieën

Er zijn een aantal klassieke voorbeelden van emotiebeheersinsstrategieën, zoals ademhalingsoefeningen, relaxatie-oefeningen, het voeren van een innerlijke dialoog, het verleggen van de aandacht, Mindfulness… Deze moeten de persoon helpen om tijdens de situatie de emoties onder controle te houden, zodanig dat deze situatie in de toekomst minder gevreesd wordt. Deze technieken dragen bij tot een geleidelijke uitdoving van de angst, maar ook tot een betere aanvaarding van de eigen emoties.

Cognitieve herstructurering

Cognitieve herstructurering lijkt qua aanpak heel sterk op hetgeen uiteengezet werd onder “cognitieve technieken”. Naast een motivationeel aspect verkregen door inzicht, beoogt cognitieve herstructurering echter een meer diepgaande bewerking van overtuigingen die tot ongewenste gevoelens en gedragingen leiden. Het einddoel is een blijvende alertheid voor verkeerde denkpatronen en waar mogelijk een blijvende verandering van deze denkpatronen. Cognitieve herstructurering is meestal nodig bij problemen als agressie. Enkele voorbeelden van technieken die worden gehanteerd: het opstellen van een kosten-baten afweging, het uitdagen van overtuigingen met 4 realiteitsvragen, rolomkering, empirische discussies, logische discussies…Zij vergen grote vaardigheid van de coach. Cognitieve herstructurering werkt niet bij alle mensen, en bij bepaalde indicaties.

Gedragsexperimenten

Met gedragsexperiment wordt bedoeld het doelbewust doen experimenteren van de coachee met nieuw gedrag om de vastgeroeste overtuigingen te toetsen en een tegenbewijs te leveren voor deze verkeerde overtuigingen. Iemand die bijvoorbeeld diep overtuigd is dat zijn baas een ongelooflijke bullebak is, maar daar geen enkel bewijs voor heeft, kan gemotiveerd worden om kleine experimenten te doen en dan zelf vast te stellen dat deze overtuiging niet klopt.

Systemische benadering

Bij een systemische benadering bekijkt men het individu in zijn omgeving – meer nog in zijn verschillende omgevingen en de interactie ertussen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand binnen het bedrijf een projectopdracht heeft maar dat het “systeem” zo is opgezet dat hij geen enkele hiërarchische macht kan uitoefenen op de projectdeelnemers en dat deze bovendien steeds verantwoording verschuldigd zijn aan hun afdelingshoofden die het project niet steunen uit afdelingsbelang. Een ander voorbeeld is iemand die worstelt met de work-life balans: de persoon doet zijn job erg graag en zijn chef verwacht nog meer prestaties in uren, maar thuis zijn er ook prioriteiten met de kinderen en de partner is niet tevreden.

Kosten-baten afweging

Een kosten-baten afweging is een vrij rationele techniek waarin de coachee samen met de coach verschillende gedragskeuzes tegenover elkaar afweegt. Zij bekijken daarbij de voor- en nadelen van elk gedrag op korte –en lange termijn met als doel de coachee een keuze te laten maken. Een nevendoel is dat de coachee het inzicht krijgt dat aan elk gedrag negatieve gevolgen verbonden zijn… Een klassiek voorbeeld is iemand laten kiezen tussen zich niet assertief opstellen (met als negatieve gevolgen het niet bereiken van zijn doel, zelfverwijt en een mogelijke ondermijning van het zelfbeeld) en zich wel assertief opstellen (met het gevaar dat de andere persoon de assertiviteit niet apprecieert, dat er tijdelijk een spanning in de relatie ontstaat enz.).

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek